Syarat Perkhidmatan - AnyDownloader

Syarat Perkhidmatan

Sila luangkan masa anda untuk menyemak terma dan syarat perkhidmatan kami ini sebelum menggunakan Laman Web ini. Syarat penggunaan tanpa had dikenakan pada tapak web ini:

anydownloader.com

Terma ini mengandungi di sini mengawal penggunaan laman web anda dan membentangkan maklumat mengenai perkhidmatan yang disediakan di tapak web syarikat, dan tanpa had kepada Laman Web di sini dan semua terma termasuk (“kami” atau “kami”) atau (“Laman Web”).

Terma dan syarat ini adalah perjanjian kontrak antara anda dan kami dan ia mengikat dalam penggunaan sumber dalam talian ini. Dengan keputusan anda untuk menggunakan kemudahan ini dengan melawati, mengakses, melayari, dan/atau menyertai (secara kolektif „menggunakan”) Laman Web, anda dengan tegas bersetuju dan menerima untuk mematuhi peruntukan syarat ini. Anda bersetuju bahawa istilah “anda” atau “anda” yang digunakan dalam dokumen ini merujuk kepada anda dan mana-mana entiti yang anda wakili, termasuk wakil anda, serah hak dan ahli gabungan, pengganti dan oleh mana-mana peranti yang digunakan dalam hal itu. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana peruntukan syarat penggunaan ini, sila tinggalkan Laman Web sekarang dan berhenti daripada menggunakannya, mulai sekarang.

1. Kelayakan

Laman web ini dibuka untuk digunakan oleh pengguna dalam lingkungan umur lapan belas (18) dan ke atas. Satu-satunya pengecualian kepada keperluan umur adalah apabila umur majoriti pengguna melebihi lapan belas (18) tahun dan anda dijangka sekurang-kurangnya umur majoriti dalam bidang kuasa anda. Di mana ia dilarang oleh undang-undang penggunaan Laman Web ini tidak dibenarkan.

Bahagian 2 dokumen ini menetapkan syarat penggunaan untuk membimbing Pemberian Penggunaan Laman Web ini. Oleh itu, anda mengesahkan dan bersetuju tentang kecukupan pertimbangan yang diberikan di sini.

2. Pemberian Penggunaan

Pemberian penggunaan memberi anda hak bukan eksklusif untuk menggunakan Laman Web. Sekatan akses termasuk paparan bukan umum dan penggunaan Laman Web serta kandungannya dan di sini tertakluk kepada penggunaan terhad Laman Web pada komputer anda atau peranti melayari lain seperti yang disediakan oleh syarat ini. Pemberian Penggunaan memberi anda akses untuk menggunakan Laman Web untuk keperluan peribadi dan bukan komersial sahaja.

Dengan menerima syarat ini, anda bersetuju bahawa kami boleh menamatkan pemberian kebenaran penggunaan anda tanpa notis terlebih dahulu. Selepas penamatan, anda menerima bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk menyahaktifkan atau memadam akaun anda, menyekat e-mel dan/atau alamat IP anda atau menghalang anda daripada menggunakan Laman Web, dan/atau memadam dan/atau mengalih keluar mana-mana Penyerahan Pengguna anda yang diterangkan sebagai ikut. Anda tidak akan menggunakan atau cuba menggunakan Laman Web pada penamatan hak anda untuk menggunakan. Tertakluk kepada perjanjian ini, pemberian hak anda untuk menggunakan Laman Web akan dirampas apabila ditamatkan, manakala semua bahagian lain Syarat ini kekal sah. Anda secara nyata mengakui kami tidak bertanggungjawab terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga atas penamatan pemberian anda penggunaan Laman Web ini.

3. Harta intelek

Kandungan di Laman Web ini, termasuk teks, gambar, imej grafik, video, muzik dan perisian, dan tidak mengecualikan skrip, tanda dagangan, logo, dan tanda perkhidmatan yang terkandung (secara kolektif „Bahan Milik”), tetapi tidak termasuk Penyerahan Pengguna dan Maklumat Pihak Ketiga adalah harta kami melalui pemilikan dan/atau lesen. Semua Bahan Harta di Laman Web ini tertakluk kepada hak cipta, tanda dagangan, dan/atau undang-undang hak lain yang berkaitan dalam bidang kuasa terpakai dalam undang-undang domestik, asing dan antarabangsa. Oleh itu, dalam konteks Bahan Harta, kami mempunyai semua hak!

Satu-satunya pengecualian adalah, seperti yang dibenarkan secara eksplisit, anda mengakui dilarang untuk menyalin, mengubah suai, menghantar, menerbitkan, mengedar, dan tidak sekali-kali mengambil bahagian dalam pemindahan atau penjualan, membuat salinan, atau mengeluarkan semula Kandungan dalam apa jua cara dalam keseluruhan atau sebahagian.

4. Penyerahan Pengguna

Anda bersetuju bahawa Penyerahan Pengguna tidak boleh sentiasa ditarik balik, dan anda bersetuju bahawa sebarang maklumat peribadi yang anda dedahkan dalam Penyerahan Pengguna boleh membantu mengenal pasti anda, dan anda menanggung rugi kami daripada sebarang pelanggaran kerahsiaan yang timbul daripada Penyerahan Pengguna anda. Anda dengan jelas mengakui tanggungjawab anda untuk mana-mana dan/atau semua bahan yang dimuat naik oleh anda di Laman Web ini, termasuk fail bunyi yang anda cipta, ubah suai, hantar atau muat turun melalui Laman Web (secara kolektif, “Penyerahan Pengguna”). Selain itu, anda bertanggungjawab untuk penyerahan, penghantaran, dan penciptaan atau pengubahsuaian Kandungan anda di Laman Web.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana atau semua akibat Penyerahan Pengguna anda yang timbul daripada memuat naik, menyerahkan, mengubah suai, menghantar, mencipta, atau sebaliknya, seperti yang anda sediakan melalui Penyerahan Pengguna. Anda mengesahkan, mewakili dan menjamin, berkenaan dengan semua Penyerahan Pengguna anda, bahawa:

 • Anda bersetuju untuk tidak menyiarkan atau membenarkan akses anda digunakan untuk menyiarkan sebarang kandungan yang bersifat seksual eksplisit;
 • Anda adalah pemilik yang diberi kuasa dengan lesen, kebenaran, hak atau persetujuan untuk menggunakan secara sah dan memberi kami kuasa untuk menggunakan semua maklumat seperti yang terkandung dalam Penyerahan Pengguna anda termasuk tanda dagangan, hak cipta, rahsia dagangan atau hak proprietari lain mengikut penggunaan seperti yang ditetapkan dalam terma penggunaan untuk Laman Web ini;
 • Anda bersetuju untuk membenarkan kami menggunakan maklumat pada setiap orang yang boleh dikenal pasti seperti yang anda muat naik melalui Penyerahan Pengguna anda di Laman Web mengikut tujuan Laman Web yang ditetapkan seperti yang dinyatakan secara jelas dalam Terma dan laman web ini.

Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju untuk tidak memuat naik, menyerahkan, mencipta, menghantar, mengubah suai atau terlibat dalam bahan yang:

 • Adalah kesat, lucah, menyalahi undang-undang, memfitnah, menyalahi undang-undang, menipu, memfitnah, berbahaya, mengganggu, menyalahgunakan, mengancam, membenci, invasif hak privasi atau publisiti, menyinggung perkauman atau etnik, menghasut, atau sebaliknya tidak sesuai mengikut budi bicara mutlak kami untuk membuat keputusan;
 • Berada di bawah perlindungan hak cipta, dilindungi oleh rahsia industri atau perundangan tanda dagangan, atau dalam apa jua keadaan tertakluk kepada hak sekatan orang luar, termasuk perlindungan dan hak pendedahan, kecuali jika anda pemilik hak tersebut atau mempunyai kebenaran nyata daripada pemilik yang sah untuk membentangkan bahan tersebut dan bahawa anda mengakui setiap hak kepada kami yang diberikan kepada anda;
 • Tidak sesuai untuk digunakan di Laman Web kami kerana ia mengandungi aktiviti yang menyalahi undang-undang, mampu mendatangkan kecederaan fizikal atau kemudaratan kepada orang lain dan ia menggalakkan kekejaman terhadap haiwan;
 • Akan membuat, membantu atau memberikan arahan untuk pencerobohan terhadap jenayah, pelanggaran hak mana-mana pihak, atau sebaliknya akan mewujudkan liabiliti atau melanggar mana-mana perundangan tempatan, negeri, kebangsaan atau antarabangsa;
 • Ia adalah salah nyata fakta dan menyamar sebagai orang lain dan mengandungi identiti palsu orang dan boleh menjejaskan tujuan dan integriti kami; atau
 • Ia tidak diminta atau tidak dibenarkan untuk pengiklanan, promosi, “spam” atau apa-apa jenis permintaan lain.

Anda menjamin pemilikan semua hak, kuasa dan kuasa yang diperlukan untuk memberikan hak yang diberikan di sini kepada Penyerahan Pengguna. Secara nyata, anda menandakan dan memastikan bahawa anda mempunyai tajuk kepada Penyerahan Pengguna yang anda diberi kuasa untuk mengakses, memuat naik, mengubah suai, menghantar, mencipta atau menyediakan Penyerahan Pengguna di Laman Web, dan memuat naik Penyerahan Pengguna tidak akan melanggar sebarang hak pihak lain atau kewajipan kontrak anda kepada pihak lain.

Kami mengisytiharkan tiada tajuk atau kuasa ke atas Penyerahan Pengguna atau Kandungan Pihak Ketiga. Pemberi lesen pihak ketiga atau anda, sebagaimana yang berkenaan, menyimpan semua hak cipta kepada Penyerahan Pengguna, dan anda bertanggungjawab untuk melindungi hak tersebut sebagaimana yang sepatutnya. Tanpa halangan, anda memberi kami hak yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, tidak boleh dibatalkan, kekal, sub-lesen untuk menghasilkan semula, memaparkan secara terbuka, melaksanakan secara terbuka, mengedar, menyesuaikan, menerbitkan, mengubah suai, menterjemah dan sebaliknya mengeksploitasi Penyerahan Pengguna untuk sebarang tujuan, termasuk tanpa had sebarang penggunaan yang dipertimbangkan oleh Laman Web di bawah Terma ini. Anda juga, selama-lamanya, mengetepikan dan menyebabkan untuk diketepikan terhadap kami dan mana-mana pengguna kami sebarang tuduhan dan perbalahan hak moral atau atribusi mengenai Penyerahan Pengguna.

Anda mengesahkan bahawa kami mempunyai budi bicara mutlak untuk menolak untuk menerbitkan, mengalih keluar atau menyekat akses kepada mana-mana Penyerahan Pengguna sebagaimana yang kami anggap sesuai, atau tanpa sebab sama sekali, dan kami mungkin berbuat demikian dengan atau tanpa nasihat kepada anda.

Anda secara nyata, tanpa mengehadkan peruntukan ganti rugi lain di sini, bersetuju untuk menanggung rugi kami dalam sebarang tuntutan, tuntutan, saman atau prosiding undang-undang terhadap kami oleh mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa Penyerahan Pengguna anda atau penggunaan Laman Web yang melanggar Terma ini melanggar atau menyalahgunakan hak harta intelek mana-mana pihak ketiga atau melanggar undang-undang yang terpakai dan anda hendaklah melindungi kami untuk semua kerosakan terhadap kami dan perbelanjaan peguam yang munasabah dan kos lain yang ditanggung oleh kami berkaitan dengan sebarang tuntutan, tuntutan, litigasi atau prosiding sedemikian.

5. Kandungan di Laman Web

Kami tidak mengaku kuasa atau kawalan ke atas maklumat Pihak Ketiga. Pihak ketiga berhak atas Kandungan Pihak Ketiga, dan mereka mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan hak mereka sebagaimana mestinya.

Anda bersetuju bahawa dengan menggunakan Laman Web, anda akan ditunjukkan Kandungan daripada sumber yang berbeza termasuk maklumat yang disediakan oleh pengguna lain, pihak, perkhidmatan dan melalui automasi atau teknik lain (secara kolektif, „Kandungan Pihak Ketiga”) bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas aktiviti anda dan tidak bertanggungjawab untuk mana-mana Kandungan Pihak Ketiga. Selain itu, anda mengakui bahawa anda mungkin terdedah kepada Kandungan yang tidak tepat, tidak senonoh, menyinggung perasaan atau sebaliknya tidak boleh diterima yang mungkin menyakiti komputer anda dan, tanpa mengehadkan had lain peruntukan liabiliti di sini, anda mengaku menyerah diri, dan dengan ini mengetepikan, sebarang undang-undang atau hak atau remedi yang saksama terhadap kami mengenainya.

Anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk menonton Laman Web untuk Kandungan atau tingkah laku yang tidak sesuai. Pada bila-bila masa kami memilih, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk memerhatikan Kandungan tersebut, kami tidak bertanggungjawab ke atas Kandungan tersebut, dan bukanlah menjadi kewajipan kami untuk mengubah suai atau memadam sebarang maklumat tersebut (termasuk Penyerahan Pengguna dan Kandungan Pihak Ketiga). Kami tidak bertanggungjawab ke atas tindakan orang lain memuat naik sebarang maklumat sedemikian (termasuk Penyerahan Pengguna dan Kandungan Pihak Ketiga).

Anda mengakui bahawa kami mempunyai budi bicara mutlak untuk menolak untuk menerbitkan, mengalih keluar atau menyekat akses kepada mana-mana Kandungan atas sebarang sebab, atau tanpa sebab sama sekali, dengan atau tanpa amaran.

Tanpa prejudis kepada peruntukan di bawah mengenai had liabiliti dan penafian waranti, semua Bahan (termasuk Penyerahan Pengguna dan Bahan Pihak Ketiga) di Laman Web tersedia untuk anda “SEBAGAIMANA ADANYA” untuk pengetahuan dan kegunaan peribadi anda sahaja dan anda mengesahkan untuk tidak menggunakan, menyalin, mengeluarkan semula, menghantar, mengedar, memaparkan, menyiarkan, menjual, melesenkan atau sebaliknya menggunakan untuk apa-apa tujuan lain apa jua Kandungan tanpa kebenaran bertulis daripada pemberi lesen atau pemilik masing-masing Kandungan.

6. Tingkah Laku Pengguna

Anda secara nyata membenarkan kami memantau, mendokumenkan dan menyimpan sejarah tindakan anda di Laman Web.

Anda bersetuju dan menjamin bahawa semua Kandungan yang anda berikan kepada kami adalah betul dan terkini dan bahawa anda adalah pemilik hak cipta yang mempunyai kuasa untuk (i) bersetuju dengan Terma ini (ii) memberikan kami Penyerahan Pengguna, dan (iii) anda mempunyai kuasa untuk bertindak di bawah Terma ini.

Sebagai keperluan penggunaan Laman Web anda:

 • Anda bersetuju untuk menggunakan Laman Web hanya untuk tujuan yang sah. Anda tidak akan menggunakannya dalam apa jua cara yang melanggar Syarat ini;
 • Anda mengakui bahawa semua Penyerahan Pengguna anda adalah milik anda secara sah dan bahawa anda mempunyai pemilikan dan kuasa untuk menyediakannya kepada kami dan menggunakannya pada atau melalui Laman Web;
 • Anda bersetuju untuk tidak terlibat dalam aktiviti kejuruteraan terbalik pada mana-mana bahagian Laman Web;
 • Anda mengakui bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua tindakan dan peninggalan yang berlaku dalam penggunaan Laman Web oleh anda;
 • Anda mengakui tidak memalsukan pengepala atau memanipulasi pengecam untuk menyembunyikan sumber kandungan yang anda hantar;
 • Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang tempatan, negeri, kebangsaan dan antarabangsa yang berkenaan;
 • Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan Laman Web kepada liabiliti jenayah atau sivil dalam penggunaan tapak tersebut;
 • Anda bersetuju untuk tidak mengambil sebarang tindakan yang mengenakan atau mungkin mengenakan, pada pertimbangan tunggal kami, beban yang tidak rasional pada asas teknologi kami atau sebaliknya, membuat permintaan yang melampau ke atas sumbernya;
 • Anda menerima untuk tidak memaut ke, menyiarkan, atau sebaliknya memuat naik di tapak apa-apa bahan yang mendedahkannya kepada virus atau perisian untuk memusnahkan, mengganggu, memperlahankan atau menonton aktiviti Laman Web;
 • Anda bersetuju bahawa ia melanggar syarat ini untuk melesenkan, mensublesenkan, menjual, menjual semula, menyerahkan, memindahkan, mengedar atau sebaliknya untuk mengeksploitasi Laman Web secara komersial melalui Kandungan yang anda muat naik;
 • Anda bersetuju untuk mengelak daripada menggunakan sebarang cara automatik seperti perangkak, alat perlombongan data atau robot untuk memuat turun, memantau atau menggunakan data atau Kandungan daripada Laman Web;
 • Anda bersetuju untuk tidak memintas, melumpuhkan, atau sebaliknya menghalang ciri berkaitan keselamatan Laman Web atau menghalang atau mengehadkan penggunaan atau penyalinan sebarang maklumat yang mengenakan had ke atas kelancaran Laman Web atau maklumat di dalamnya;
 • Anda bersetuju untuk tidak melanggar syarat ini untuk “membingkai” atau “mencerminkan” Laman Web, dan anda bersetuju untuk tidak melakukannya; dan
 • Anda menerima untuk tidak “mengintai” atau sebaliknya menyerang sesiapa di atau melalui Laman Web.

Kami bebas untuk membuat tindakan yang sah terhadap mana-mana pelanggan untuk sebarang pelanggaran syarat ini, termasuk perubahan biasa, jenayah, dan injunksi dan untuk menghalang pihak yang bersalah menggunakan daripada menuntut Laman Web. Penggunaan Laman Web dan rangka kerja PC kami yang tidak diluluskan merosakkan Terma ini, termasuk undang-undang dan garis panduan jenayah sejagat, luar dan rumah tangga serta undang-undang lazim.

Selanjutnya kepada pemberian penamatan penggunaan, pelanggaran anda terhadap syarat ini dan peruntukan Seksyen 6 ini, akan tertakluk kepada ganti rugi tercair sebanyak sepuluh ribu dolar ($10,000) setiap pelanggaran. Jika pelanggaran anda mengakibatkan tindakan undang-undang (sama ada terhadap anda atau kami oleh mana-mana pihak), termasuk kecederaan fizikal atau psikologi kepada mana-mana pihak, anda akan tertakluk kepada ganti rugi tercair sebanyak Seratus Lima Puluh Ribu Dolar ($150,000) pada setiap pelanggaran. Kami berhak untuk menyerahkan sebarang tuntutan sedemikian atau sebahagian daripadanya kepada pihak lain yang terkilan mengenai tindakan anda. Ganti rugi yang dibubarkan ini bukanlah penalti, tetapi percubaan oleh Pihak-Pihak untuk secara logik mendapatkan ganti rugi yang setimpal dengan pelanggaran tersebut. Oleh itu, anda bersetuju bahawa jumlah ganti rugi adalah minimum dan jika kerosakan sebenar lebih banyak, anda akan bertanggungjawab untuk jumlah yang lebih tinggi.

7. Perkhidmatan di Laman Web

Kami tidak menyimpan atau menyimpan sebarang Penyerahan Pengguna lebih lama daripada tempoh sementara untuk memberi peluang kepada pengguna memuat turun Kandungan mereka.

Anda mengesahkan bahawa Tapak Web ialah enjin carian dan alat tujuan umum. Jelas sekali, tetapi tanpa sekatan, ia membolehkan mencari berbilang tapak web untuk muzik. Tambahan pula, ia adalah alat tujuan umum untuk memuat turun fail audio daripada video dan audio daripada sumber internet lain. Oleh itu, anda bersetuju bahawa Laman Web hanya boleh digunakan mengikut terma dan undang-undang yang berkuat kuasa ini.

Anda mengakui bahawa kami tidak membenarkan, menggalakkan, mendorong atau membenarkan penggunaan Laman Web dengan cara yang melanggar undang-undang yang berkenaan.

8. Yuran

Anda mengakui bahawa anda tidak berhak mendapat bayaran balik mana-mana bahagian perbelanjaan anda jika kami menamatkan hak anda untuk menggunakan Laman Web kerana pelanggaran Terma ini pada bila-bila masa.

Anda, juga, mengesahkan dan bersetuju bahawa kami berhak untuk mengenakan caj untuk perkhidmatan kami sebahagian atau keseluruhan, dan itu adalah mengikut budi bicara kami sendiri untuk menukar yuran kami sebagaimana yang kami anggap sesuai.

Dalam semua aspek lain, anda mengesahkan bahawa peraturan tambahan akan mengawal yuran, terma, syarat, atau perjanjian yang disiarkan di Laman Web dan/atau diminta oleh mana-mana ejen jualan/syarikat pemprosesan pembayaran, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa.

9. Dasar Privasi

Kami mempunyai hak untuk menyemak Dasar Privasi yang kami anggap perlu dengan menyiarkan pindaan tersebut pada Laman Web.

Kami mengekalkan Dasar Privasi yang berasingan  dan persetujuan anda terhadap Terma ini menandakan persetujuan kepada Dasar Privasi. Dan anda mengesahkan bahawa tiada pemberitahuan lain boleh dibuat kepada anda tentang sebarang perubahan.

Penggunaan berterusan tapak anda selepas pindaan tersebut adalah pengesahan penerimaan anda terhadap pengubahsuaian tersebut, tidak kira jika anda membacanya.

10. Tuntutan Hak Cipta

Kami mempunyai budi bicara mutlak untuk mengalih keluar mana-mana Kandungan yang kami percaya melanggar hak harta intelek orang lain, dan kami berhak untuk menamatkan penggunaan Laman Web jika anda melanggar syarat ini.

Kami menghargai hak harta intelek Pengguna kami dan orang lain. Anda tidak boleh melanggar hak cipta, tanda dagangan atau hak proprietari lain mana-mana pihak.

ULANGAN DASAR PELANGGARAN. SEBAGAI PENGUATKUASAAN DASAR PELANGGARAN BERULANG, MANA-MANA ​​PENGGUNA UNTUK BAHAN YANG MEMPUNYAI TIGA ADUAN BERIMAN BAIK DAN BERKESAN DALAM TEMPOH ENAM BULAN BERTERUSAN AKAN MEMBATALKAN PEMBERIAN PENGGUNAAN LAMAN WEB MEREKA TANPA AMARAN.

Walaupun tapak kami tidak tertakluk kepada undang-undang Amerika Syarikat, kami melaksanakan pematuhan sukarela Di bawah Tajuk 17, Seksyen 512(c)(2) Kod Akta Hak Cipta Milenium Digital Amerika Syarikat.

Jika anda telah membuktikan bukti bahawa bahan berhak cipta anda dilanggar, sebahagian atau keseluruhannya, di Laman Web, majukan pelanggaran hak cipta yang anda dakwa kepada ejen kami yang ditetapkan untuk menerima pemberitahuan anda. Hantar e-mel pemberitahuan anda ke [email protected]:

Semua pemberitahuan yang tidak relevan dan tidak berkesan tidak akan menerima tindakan atau tindak balas selepas itu. Pemberitahuan pelanggaran yang berkaitan mesti mempunyai komunikasi bertulis kepada ejen kami melalui alamat, dan ia mesti termasuk yang berikut:

 • Nombor telefon, alamat anda dan, jika boleh, alamat e-mel anda;
 • Pengenalpastian bahan yang didakwa melanggar, dirujuk atau dikaitkan dengan kandungan yang didakwa sebagai pelanggaran. Sila berikan URL atau sebarang maklumat penting untuk membolehkan kami mencari kandungan di internet atau Laman Web;
 • Pengenalpastian karya berhak cipta yang didakwa dilanggar. Sila terangkan kerja itu dan sertakan lokasi atau salinan versi karya yang dibenarkan;
 • Kenyataan bahawa penggunaan bahan yang terjejas adalah tidak dibenarkan oleh anda, ejen anda atau undang-undang;
 • Mana-mana tandatangan elektronik atau fizikal pemilik hak cipta atau wakil yang diberi kuasa; dan
 • Kenyataan di bawah penalti sumpah bohong untuk menunjukkan bahawa anda adalah pemilik atau diberi kuasa untuk mewakili pemilik bahan yang dilanggar.

Jika hasil carian ke Tapak Web anda dialih keluar di bawah pemberitahuan tentang dakwaan pelanggaran hak cipta yang dituntut, anda harus memberikan kami komunikasi bertulis (pemberitahuan balas) kepada ejen kami, dan ia mesti termasuk yang berikut:

 • Nama anda, nombor telefon, alamat, alamat e-mel dan pernyataan bahawa anda bersetuju dengan bidang kuasa mahkamah di alamat yang anda berikan;
 • Komen dalam hukuman sumpah bohong bahawa bahan itu telah dialih keluar atau dilumpuhkan akibat kesilapan pengecaman atau kesilapan;
 • Tandatangan fizikal atau elektronik kepunyaan pemilik hak cipta atau wakil yang diberi kuasa;
 • Kenyataan bahawa anda menerima perkhidmatan proses daripada pemilik hak cipta yang sepatutnya atau ejen yang diberi kuasa;
 • Pengenalpastian kandungan yang dialih keluar atau dilumpuhkan dan lokasi, yang artikel itu dipaparkan sebelum ia dilumpuhkan atau dialih keluar.

11. Had Liabiliti

Bahagian ini mengehadkan liabiliti kami ke tahap maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang.

Kami tidak bertanggungjawab untuk kerosakan khas, langsung, berbangkit, tidak langsung, atau teladan yang terhasil daripada mana-mana bahagian aktiviti anda di Laman Web tanpa kawalan. Kerosakan sedemikian yang timbul daripada:

 • Kebergantungan anda pada sebarang bahan di Laman Web;
 • Ketidakupayaan anda, penggunaan atau penyalahgunaan penggunaan Laman Web;
 • Penamatan perkhidmatan oleh kami; atau
 • Penggantungan, gangguan, pengubahan, pengubahsuaian, atau pemberhentian sepenuhnya Laman Web.

Had ini juga terpakai mengenai kerosakan yang ditanggung kerana produk atau perkhidmatan lain yang diiklankan atau diterima berkaitan dengan Laman Web.

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan beberapa had liabiliti. Oleh itu, dalam bidang kuasa sedemikian, beberapa had sebelumnya mungkin tidak terpakai kepada anda.

Laman Web ini mungkin mengandungi maklumat atau pautan ke laman web pihak ketiga yang bebas kepada kami. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau dasar privasi, dan tidak membuat representasi atau jaminan tentang kesahihan, ketepatan atau kesempurnaan maklumat yang terkandung dalam mana-mana tapak web pihak ketiga. Kami tidak boleh mengedit kandungan mana-mana tapak web pihak ketiga. Anda bersetuju untuk menanggung rugi kami daripada sebarang liabiliti yang timbul daripada penggunaan mana-mana tapak web pihak ketiga oleh anda.

Kami tidak menjamin Laman Web ini akan:

 • Tepati masa, bebas ralat, tidak terganggu atau selamat
 • Memenuhi jangkaan atau keperluan anda
 • Boleh dipercayai dan tepat
 • Diperbetulkan daripada sebarang kesilapan dalam kandungan.

Anda bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang dialami oleh sistem komputer anda kerana sebarang bahan yang diperoleh daripada Laman Web adalah atas risiko dan budi bicara anda sendiri.

Hak dan remedi anda, sekiranya anda tidak berpuas hati dengan Laman Web atau sebarang rungutan lain, akan diselesaikan dengan penamatan penggunaan Laman Web oleh anda. Tanpa had, dalam apa jua keadaan, liabiliti maksimum kami yang timbul daripada penggunaan tapak web anda tidak boleh melebihi $100.

12. Pertikaian undang-undang

Anda bersetuju bahawa, sebagai sebahagian daripada pertimbangan untuk syarat ini, anda pada masa ini menyerahkan sebarang hak untuk membicarakan kami oleh juri untuk sebarang pertikaian antara kami yang timbul daripada syarat ini. Peruntukan ini tetap boleh dikuatkuasakan walaupun sekiranya sebarang keperluan lain dalam seksyen ini diketepikan.

Anda bersetuju bahawa boleh membawa tuntutan hanya atas kapasiti anda dan bukan sebagai ahli kelas atau plaintif.

Untuk sebarang tuntutan yang anda bawa terhadap kami, anda bersetuju untuk menyerahkan dan bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif dan peribadi dalam, dan tempat eksklusif mahkamah. Untuk sebarang tuntutan yang kami failkan terhadap anda.

Anda bersetuju untuk menyerahkan dan bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif dan peribadi dalam, dan tempat tertentu mahkamah.

13. Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi kami dan menahan kami tidak boleh dikira daripada semua kerosakan, termasuk tuntutan dan perbelanjaan pihak ketiga yang terdiri daripada yuran peguam, yang timbul daripada penggunaan Laman Web anda atau pelanggaran Terma ini.

Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan satu atau lebih pengguna atau mana-mana pihak ketiga, anda pada masa ini membebaskan kami, pekerja, ejen, pegawai, dan pengganti kami daripada sebarang tuntutan, kerosakan dan kerosakan dalam setiap jenis, didedahkan dan tidak didedahkan, diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disyaki, yang timbul daripada pertikaian atau Laman Web.

14. Syarat Am

Terma ini tidak boleh dipindah milik, diserahkan atau disub-lesenkan oleh anda kecuali dengan kebenaran kami terlebih dahulu, tetapi kami boleh memindahkan atau menyerahkannya tanpa sekatan.

Seperti yang digunakan dalam Syarat ini, istilah “termasuk” adalah ilustrasi dan tanpa had.

Terma ini, seperti yang mungkin dipinda, membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan kami, dan ia menggantikan semua perjanjian terdahulu antara kami.

Jika perjanjian ini diterjemahkan dan dilaksanakan dalam mana-mana bahasa selain bahasa Inggeris dan wujud konflik antara terjemahan dan versi bahasa Inggeris, versi bahasa Inggeris hendaklah diutamakan daripada versi yang berbeza.

Kegagalan kami untuk bertindak ke atas mana-mana peruntukan Terma ini berbanding 6.1 tidak akan ditafsirkan sebagai penafian mana-mana peruntukan atau hak.

Jika mana-mana Syarat ini ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan mengikut undang-undang, syarat yang tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan akan digantikan dan diambil alih oleh syarat yang sah dan boleh dikuatkuasakan, yang hampir sepadan dengan tujuan niat asal.

Tiada satu pun daripada syarat ini bertujuan untuk memberikan hak atau remedi kepada mana-mana pihak ketiga.

Anda bersetuju untuk menerima notis daripada kami melalui mel biasa, e-mel atau siaran ke Laman Web.

Tajuk bahagian dalam Terma ini tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontrak.

15. Pengubahsuaian Terma Ini

Pindaan kepada terma ini boleh dilakukan oleh kami pada bila-bila masa dengan menyiarkan Terma yang dipinda pada Laman Web.

Anda bersetuju bahawa anda menggunakan Laman Web ini selepas pindaan tersebut akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan tersebut tanpa mengira membacanya atau tidak.