Användarvillkor - AnyDownloader

Användarvillkor

Ta dig tid att läsa igenom dessa villkor för vår tjänst innan du använder denna webbplats. Användarvillkoren utan begränsning gäller för dessa webbplatser:

anydownloader.com

Dessa villkor innehåller häri reglerar din användning av webbplatsen och presenterar information om tjänsterna som tillhandahålls på företagets webbplatser, och utan begränsning till webbplatsen häri och alla villkor inklusive (“vi” eller “oss”) eller (“Webbplats”).

Dessa villkor är ett avtal mellan dig och oss och det är bindande för användningen av denna onlineresurs. Genom ditt beslut att använda denna möjlighet genom att besöka, komma åt, surfa och/eller gå med (kollektivt “använda”) webbplatsen, samtycker du otvetydigt och accepterar att följa bestämmelserna i dessa villkor. Du samtycker till att termerna “du” eller “din” som används i det här dokumentet hänvisar till dig och alla enheter som du representerar, inklusive dina representanter, överlåtelser och dotterbolag, efterträdare och av alla enheter som används i detta avseende. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i dessa användarvillkor, vänligen lämna webbplatsen nu och avstå från att använda den från och med nu.

1. Behörighet

Denna webbplats är öppen för användning av användare under arton (18) och äldre. Det enda undantaget från ålderskravet är när majoriteten av användarnas ålder är över arton (18) år och du förväntas vara minst majoritetens ålder i din jurisdiktion. Där det är förbjudet enligt lag är användningen av denna webbplats inte tillåten.

Avsnitt 2 i detta dokument anger användarvillkoren för att vägleda beviljandet av användning av denna webbplats. Därför bekräftar och samtycker du till lämpligheten av övervägandet häri.

2. Beviljande av användning

Beviljande av användning ger dig en icke-exklusiv rätt att använda webbplatsen. Begränsningen av åtkomst inkluderar en icke-offentlig visning och användning av webbplatsen samt dess innehåll och här är föremål för begränsad användning av webbplatsen på din dator eller andra surfenheter enligt dessa villkor. Beviljande av användning ger dig tillgång till att använda webbplatsen endast för personliga och icke-kommersiella behov.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att vi kan säga upp ditt beviljande av användningstillstånd utan föregående meddelande. Efter uppsägningen accepterar du att vi inte är skyldiga att inaktivera eller ta bort ditt konto, blockera din e-post och/eller IP-adresser eller hindra dig från att använda webbplatsen och/eller ta bort och/eller ta bort några av dina användarbidrag som beskrivs som Följ. Du kommer inte att använda eller försöka använda webbplatsen vid uppsägning av din rätt att använda. Med förbehåll för detta avtal kommer beviljandet av din rätt att använda webbplatsen att gälla vid uppsägning, medan alla andra delar av dessa villkor förblir giltiga. Du erkänner uttryckligen vårt icke-ansvar gentemot dig eller någon tredje part vid uppsägning av ditt beviljande av användning av denna webbplats.

3. Immateriella rättigheter

Innehållet på denna webbplats, inklusive text, fotografier, grafiska bilder, videor, musik och programvara, och inte exklusive skript, varumärken, logotyper och tjänstemärken som ingår (kollektivt “äganderättsligt material”), men inte inklusive användarbidrag och information från tredje part är vår egendom genom ägande och/eller licens. Allt egendomsmaterial på denna webbplats är föremål för upphovsrätts-, varumärkes- och/eller andra relevanta rättslagar inom tillämpliga jurisdiktioner inom inhemska, utländska och internationella lagar. Därför, inom ramen för Property Materials, förbehåller vi oss alla rättigheter!

De enda undantagen är, som annars uttryckligen tillåts, du erkänner att det är förbjudet att kopiera, modifiera, överföra, publicera, distribuera och aldrig delta i överföringen eller försäljningen av, göra en kopia av eller reproducera innehållet på något sätt i helt eller delvis.

4. Användarbidrag

Du samtycker till att användarbidrag inte alltid kan dras tillbaka, och du samtycker till att all personlig information som du avslöjat i användarbidrag kan hjälpa till att identifiera dig, och du håller oss skadeslösa från eventuella sekretessbrott som härrör från ditt användarbidrag. Du erkänner uttryckligen ditt ansvar för allt och/eller allt material som laddats upp av dig på denna webbplats, inklusive ljudfiler du skapar, ändrar, överför eller laddar ner via webbplatsen (sammantaget “användarbidrag”). Du tar också ansvar för inlämning, överföring och skapande eller ändring av ditt innehåll på webbplatsen.

Du tar fullt ansvar för några eller alla konsekvenser av dina Användarbidrag som uppstår av att ladda upp, skicka, ändra, överföra, skapa eller på annat sätt, som du gjort tillgängliga genom Användarbidrag. Du bekräftar, representerar och garanterar, med avseende på alla dina användarbidrag, att:

 • Du samtycker till att inte publicera eller tillåta att din åtkomst används för att lägga upp innehåll som är sexuellt explicit till sin natur;
 • Du är den auktoriserade ägaren med licenser, tillstånd, rättigheter eller samtycke att lagligt använda och ge oss befogenhet att använda all information som finns i dina användarbidrag, inklusive varumärken, upphovsrätter, affärshemligheter eller andra äganderätter i enlighet med de användningar som anges i villkoren användning för denna webbplats;
 • Du samtycker till att tillåta oss att använda informationen om varje identifierbar person som du har laddat upp genom ditt användarbidrag på webbplatsen i enlighet med det angivna syftet med webbplatsen som uttryckligen anges i dessa villkor och webbplatser.

Du bekräftar och samtycker vidare till att inte ladda upp, skicka, skapa, överföra, ändra eller vara involverad i material som:

 • Är vulgär, obscent, olaglig, ärekränkande, olaglig, bedräglig, ärekränkande, skadlig, trakasserande, kränkande, hotfull, hatisk, inkräktande på integritets- eller publicitetsrättigheter, rasmässigt eller etniskt kränkande, inflammatorisk eller på annat sätt olämplig enligt vårt eget gottfinnande att bestämma;
 • Är under upphovsrättsligt skydd, säkerställt av branschhemligheter eller varumärkeslagstiftning, eller i alla fall föremål för utomståendes restriktiva rättigheter, inklusive skydds- och exponeringsrättigheter, utom om du är ägare till sådana rättigheter eller har uttryckligt medgivande från den legitima ägaren att presentera materialet och att du medger varje rätt till oss som du har fått;
 • Olämplig för användning på vår webbplats eftersom den innehåller olagliga aktiviteter som kan orsaka fysisk skada eller skada andra och den uppmuntrar till grymhet mot djur;
 • Skulle hitta på, hjälpa eller ge instruktioner för aggression mot kriminella, en kränkning av någon parts rättigheter, eller som på annat sätt skulle skapa ansvar eller bryta mot någon lokal, statlig, nationell eller internationell lagstiftning;
 • Det är en felaktig framställning av fakta och utger sig för att vara andra och innehåller personers falska identitet och kan påverka vårt syfte och integritet; eller
 • Det är inte begärt eller inte auktoriserat för reklam, marknadsföring, “spam” eller någon annan typ av uppmaning.

Du garanterar äganderätten till alla rättigheter, makt och befogenheter som är nödvändiga för att bevilja rättigheterna som beviljas här till användarbidrag. Du betecknar uttryckligen och säkerställer att du äger titeln till användarbidragen som du har behörighet att få åtkomst till, ladda upp, modifiera, överföra, skapa eller tillgängliggöra på webbplatsen, och att uppladdning av användarbidragen inte kommer att inkräkta på någon andra parters rättigheter eller dina avtalsenliga skyldigheter gentemot andra parter.

Vi förklarar ingen titel eller auktoritet över användarbidrag eller tredjepartsinnehåll. En tredjepartslicensgivare eller du, beroende på vad som är tillämpligt, förbehåller dig all upphovsrätt till användarbidrag och du tar ansvar för att dessa rättigheter skyddas på ett korrekt sätt. Utan hinder ger du oss en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, ej uppsägningsbar, evig, underlicenserbar rätt att reproducera, offentligt visa, offentligt framföra, distribuera, anpassa, publicera, modifiera, översätta och på annat sätt utnyttja användarbidrag för vilket ändamål som helst, inklusive utan begränsning all användning som anses av webbplatsen under dessa villkor. Du lägger också, för alltid, åt sidan och låter oss och någon av våra användare avstå från alla anklagelser och påståenden om moraliska rättigheter eller erkännande angående Användarbidrag.

Du bekräftar att vi har eget gottfinnande att vägra att publicera, ta bort eller blockera åtkomst till användarbidrag som vi anser lämpligt, eller utan anledning alls, och vi kan göra det med eller utan råd till dig.

Du samtycker uttryckligen, utan att begränsa de andra ersättningsbestämmelserna häri, att hålla oss skadeslösa i alla anspråk, krav, stämningar eller rättsliga förfaranden mot oss från tredje part som hävdar att dina användarbidrag eller användning av webbplatsen i strid med dessa villkor bryter mot eller missbrukar tredje parts immateriella rättigheter eller bryter mot tillämplig lag och du ska skydda oss för alla skador mot oss och rimliga advokatkostnader och andra kostnader som ådras oss i samband med sådana anspråk, krav, rättstvister eller förfaranden.

5. Innehåll på webbplatsen

Vi bekänner oss inte till någon auktoritet eller kontroll över information från tredje part. Tredje part förbehåller sig alla rättigheter till tredjepartsinnehåll och de har ansvaret att försvara sina rättigheter på rätt sätt.

Du samtycker till att genom att använda webbplatsen kommer du att visas innehåll från olika källor, inklusive information som gjorts tillgänglig av andra användare, parter, tjänster och via automatisering eller andra tekniker (sammantaget “tredjepartsinnehåll”) som vi inte har kontroll över dina aktiviteter och är inte ansvariga för innehåll från tredje part. Du är också medveten om att du kan utsättas för felaktigt, oanständigt, stötande eller på annat sätt oacceptabelt innehåll som kan skada din dator och, utan att begränsa andra begränsningar av ansvarsbestämmelserna häri, erkänner du att överlämna, och med detta avsäga dig, all laglig eller skäliga rättigheter eller gottgörelser mot oss angående detta.

Du medger att vi inte är ansvariga för att titta på webbplatsen för olämpligt innehåll eller beteende. Närhelst vi väljer, efter eget gottfinnande, att observera sådant innehåll, tar vi inget ansvar för sådant innehåll, och det är inte vår plikt att ändra eller ta bort sådan information (inklusive användarbidrag och tredjepartsinnehåll). Vi är inte ansvariga för andras handlingar som laddar upp sådan information (inklusive användarbidrag och innehåll från tredje part).

Du medger att vi har rätt att avböja att publicera, ta bort eller blockera åtkomst till något innehåll av någon anledning, eller ingen anledning alls, med eller utan förvarning.

Utan att det påverkar bestämmelserna nedan om ansvarsbegränsningar och friskrivningar från garantier, är allt material (inklusive användarbidrag och material från tredje part) på webbplatsen tillgängligt för dig “i befintligt skick” endast för din kunskap och personliga bruk och du bekräftar att inte använda, kopiera, reproducera, överföra, distribuera, visa, sända, sälja, licensiera eller på annat sätt använda innehållet för något annat ändamål utan skriftligt medgivande från licensgivarna eller respektive ägare av innehållet.

6. Användarbeteende

Du tillåter uttryckligen att vi övervakar, dokumenterar och sparar historiken för dina handlingar på webbplatsen.

Du samtycker till och garanterar att allt innehåll du tillhandahållit oss är korrekt och aktuellt och att du är upphovsrättsägaren med befogenhet att (i) godkänna dessa villkor (ii) förse oss med användarbidragen och (iii) du har befogenhet att agera enligt dessa villkor.

Som ett krav för din användning av webbplatsen:

 • Du samtycker till att endast använda webbplatsen för ett lagligt ändamål. Du kommer inte att använda det på något sätt som bryter mot dessa villkor;
 • Du bekräftar att alla dina användarbidrag är juridiskt dina och att du har äganderätten och behörigheten att göra dem tillgängliga för oss och använda dem på eller via webbplatsen;
 • Du samtycker till att inte delta i omvänd ingenjörsverksamhet på någon del av webbplatsen;
 • Du erkänner att du är helt och hållet ansvarig för alla handlingar och försummelser som inträffar i din användning av webbplatsen;
 • Du accepterar att inte förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja källan till innehåll du överför;
 • Du samtycker till att följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar;
 • Du samtycker till att inte utsätta webbplatsen för straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar vid din användning av webbplatsen;
 • Du samtycker till att inte vidta några åtgärder som ålägger eller kan ålägga, enligt vår bedömning, en avsevärt irrationell belastning på vår teknologibas eller på annat sätt ställa extrema krav på dess resurser;
 • Du accepterar att inte länka till, lägga upp eller på annat sätt ladda upp på webbplatsen något material som exponerar den för virus eller programvara för att förstöra, avbryta, sakta ner eller titta på webbplatsens aktiviteter;
 • Du samtycker till att det bryter mot dessa villkor att licensiera, underlicensiera, sälja, sälja vidare, tilldela, överföra, distribuera eller på annat sätt kommersiellt utnyttja webbplatsen genom innehållet du laddar upp;
 • Du samtycker till att avstå från att använda några automatiska metoder såsom sökrobotar, datautvinningsverktyg eller robotar för att ladda ner, övervaka eller använda data eller innehåll från webbplatsen;
 • Du samtycker till att inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt hindra säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller förhindra eller begränsa användning eller kopiering av information som medför begränsningar för hur webbplatsen eller informationen däri fungerar smidigt;
 • Du samtycker till att inte bryta mot dessa villkor för att “rama in” eller “spegla” Webbplatsen, och du samtycker till att inte göra det; och
 • Du accepterar att inte “stalka” eller på annat sätt attackera någon på eller via webbplatsen.

Vi är fria att vidta legitima åtgärder mot vilken klient som helst för alla intrång i dessa villkor, inklusive vanliga, kriminella och föreläggande ändringar och för att förhindra att den skyldiga parten använder sig av webbplatsen. Ej godkänd användning av webbplatsen och våra PC-ramverk skadar dessa villkor, inklusive materiellt universellt, externt och hushållsbrott och vanliga lagar och riktlinjer.

Efter beviljandet av uppsägning av användning kommer ditt brott mot dessa villkor och bestämmelserna i detta avsnitt 6 att bli föremål för likvidation på tio tusen dollar ($10 000) per överträdelse. Om ditt intrång leder till rättsliga åtgärder (oavsett om det är mot dig eller oss av någon part), inklusive fysisk eller psykisk skada på någon part, ska du bli föremål för likvidation på Hundra och femtio tusen dollar ($150 000) för varje överträdelse. Vi förbehåller oss rätten att överlåta ett sådant anspråk eller en del av det till annan skadad part angående din åtgärd. Dessa likvida skadestånd är inte straff, utan ett försök från parterna att logiskt söka upprättelse som motsvarar en sådan överträdelse. Därför samtycker du till att skadeståndsbeloppet är ett minimum och att om de faktiska skadorna är större ska du vara ansvarig för det högre beloppet.

7. Tjänster på webbplatsen

Vi lagrar eller behåller inte några användarbidrag längre än en övergångsperiod för att ge användarna en chans att ladda ner sitt innehåll.

Du bekräftar att webbplatsen är en allmän sökmotor och ett verktyg. Uppenbarligen, men utan begränsning, tillåter det att söka på flera webbplatser efter musik. Dessutom är det ett allmänt verktyg för att ladda ner ljudfiler från videor och ljud från andra internetresurser. Därför samtycker du till att webbplatsen endast får användas enligt dessa villkor och gällande lagar.

Du bekräftar att vi inte tolererar, uppmuntrar, framkallar eller tillåter användning av webbplatsen på ett sätt som bryter mot tillämpliga lagar.

8. Avgifter

Du bekräftar att du inte har rätt till återbetalning av någon del av dina utgifter om vi när som helst säger upp dina rättigheter att använda webbplatsen på grund av ett brott mot dessa villkor.

Du bekräftar och samtycker också till att vi förbehåller oss rätten att ta betalt för våra tjänster helt eller delvis, och det är efter vårt eget gottfinnande att ändra våra avgifter som vi anser lämpliga.

I alla andra avseenden bekräftar du att ytterligare regler ska styra sådana avgifter, villkor, villkor eller avtal som publiceras på webbplatsen och/eller begärs av någon försäljningsagent/betalningshanteringsföretag, som ändras från tid till annan.

9. Sekretesspolicy

Vi har rätt att revidera integritetspolicyn när vi anser nödvändiga genom att lägga upp sådana ändringar på webbplatsen.

Vi upprätthåller en separat integritetspolicy och ditt samtycke till dessa villkor innebär att du godkänner sekretesspolicyn. Och du bekräftar att inga andra meddelanden får göras till dig om några ändringar.

Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar är en bekräftelse på ditt godkännande av sådana ändringar, oavsett om du läser dem.

10. Upphovsrättsanspråk

Vi har eget gottfinnande att ta bort allt innehåll som vi anser bryter mot andras immateriella rättigheter, och vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen om du bryter mot dessa villkor.

Vi värdesätter våra användares och andras immateriella rättigheter. Du får inte bryta mot någon parts upphovsrätt, varumärke eller andra äganderätter.

UPPREPA INTRÄNGNINGSPOLICY. I UPPFÖLJANDE AV POLICY FÖR UPPRÄTTANDE INTRÄDNINGAR KOMMER ALLA ANVÄNDARE FÖR VARS MATERIAL HADE TRE TROENDE OCH EFFEKTIVA KLAGOMÅL UNDER EN SAMMANHÅLLANDE SEXMÅNADERSPERIOD FÅ SIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN UTAN VARNING.

Även om vår webbplats inte är föremål för lagar i USA, åtar vi oss frivillig efterlevnad enligt avdelning 17, avsnitt 512(c)(2) i USA:s kod för Digital Millennium Copyright Act.

Om du har bevisat bevis på att ditt upphovsrättsskyddade material görs intrång, helt eller delvis, på webbplatsen, vidarebefordra ditt påstådda upphovsrättsintrång till vår agent som utsetts för att ta emot ditt meddelande. Skicka ditt e-postmeddelande till [email protected]:

Alla irrelevanta och ineffektiva meddelanden kommer inte att få några åtgärder eller svar på dem. En relevant anmälan om intrång måste ha en skriftlig kommunikation till vår agent via adressen, och den måste innehålla följande:

 • Ditt telefonnummer, adress och, om möjligt, din e-postadress;
 • Identifiering av det material som påstås ha gjort intrång, hänvisat till eller kopplat till innehållet som påstås göra intrång. Vänligen ange URL eller annan väsentlig information för att vi ska kunna hitta innehållet på internet eller webbplats;
 • Identifiering av det förmodade kränkta upphovsrättsskyddade verket. Beskriv verket och inkludera platsen eller en kopia av en auktoriserad version av verket;
 • Ett uttalande om att användningen av det berörda materialet är obehörigt av dig, din agent eller lagen;
 • Alla elektroniska eller fysiska signaturer från upphovsrättsinnehavaren eller en auktoriserad representant; och
 • Ett uttalande under påföljd för mened för att visa att du är ägaren eller är behörig att företräda ägaren av det intrångade materialet.

Om sökresultatet till din webbplats tas bort under ett meddelande om påstådda upphovsrättsintrång, bör du ge oss skriftlig kommunikation (motanmälan) till vår agent, och den måste innehålla följande:

 • Ditt namn, telefonnummer, adress, e-postadress och ett uttalande om att du samtycker till domstolarnas jurisdiktion i den adress du angett;
 • En kommentar inom ramen för mened om att materialet togs bort eller inaktiverades till följd av felaktig identifiering eller misstag;
 • En fysisk eller elektronisk signatur som tillhör upphovsrättsinnehavaren eller en auktoriserad representant;
 • Ett uttalande om att du accepterar delgivning av processen från den förmodade upphovsrättsinnehavaren eller en auktoriserad agent;
 • Identifiering av innehållet som togs bort eller inaktiverades och var artikeln visades innan den inaktiverades eller togs bort.

11. Begränsning av skulder

Det här avsnittet begränsar vårt ansvar till den maximala omfattning som lagen tillåter.

Vi är inte ansvariga för särskilda, direkta, följdskador, indirekta eller exemplariska skador som härrör från någon del av dina aktiviteter på webbplatsen utan kontroll. Sådana skador som härrör från:

 • Din tillit till material på webbplatsen;
 • Din oförmåga, användning eller missbruk av att använda webbplatsen;
 • Uppsägning av tjänsten av oss; eller
 • Avstängning, avbrott, ändring, modifiering eller fullständigt avbrytande av webbplatsen.

Dessa begränsningar gäller även för skador som uppstår på grund av andra produkter eller tjänster som annonseras eller tas emot i samband med webbplatsen.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte någon begränsning av ansvar. Därför, i en sådan jurisdiktion, kanske vissa av de föregående begränsningarna inte gäller dig.

Denna webbplats kan innehålla information eller länkar till tredje parts webbplatser som är oberoende av oss. Vi är inte ansvariga för innehållet eller integritetspolicyn och lämnar inga utfästelser eller garantier för äktheten, riktigheten eller fullständigheten av informationen på tredje parts webbplatser. Vi kan inte redigera innehållet på någon tredje parts webbplatser. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa från allt ansvar som härrör från din användning av tredje parts webbplatser.

Vi garanterar inte att denna webbplats kommer att:

 • Var aktuell, felfri, oavbruten eller säker
 • Uppfyll dina förväntningar eller krav
 • Var pålitlig och korrekt
 • Rättas till eventuella fel i innehållet.

Du är ansvarig för eventuell skada som ditt datorsystem lider eftersom allt material som erhålls från webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande.

Dina rättigheter och gottgörelse, i händelse av ditt missnöje med webbplatsen eller andra klagomål, kommer att lösas genom att du avslutar din användning av webbplatsen. Utan begränsning, i inget fall ska det maximala ansvaret för oss som härrör från din användning av webbplatserna överstiga $100.

12. Rättsliga tvister

Du samtycker till att du, som en del av hänsynen till dessa villkor, för närvarande avsäger dig rätten att utsätta oss för rättegång av en jury för eventuella tvister mellan oss som uppstår från dessa villkor. Denna bestämmelse förblir verkställbar även i det fall att eventuella andra krav i detta avsnitt frångås.

Du samtycker till att endast kan väcka anspråk i din egenskap och inte som gruppmedlem eller kärande.

För alla anspråk som du väckt mot oss, samtycker du till att underkasta dig och samtycka till den exklusiva och personliga jurisdiktionen i, och den exklusiva platsen för domstolen. För alla anspråk vi lämnar in mot dig.

Du samtycker till att underkasta dig och samtycka till den exklusiva och personliga jurisdiktionen i och den särskilda domstolens plats.

13. Ersättning

Du samtycker till att hålla oss skadeslösa och hålla oss oräkneliga från alla skador, inklusive anspråk från tredje part och utgifter som består av advokatarvoden, som härrör från din användning av webbplatsen eller brott mot dessa villkor.

I varje fall där du har en tvist med en eller flera användare eller någon tredje part, befriar du i detta ögonblick oss, våra anställda, agenter, tjänstemän och efterträdare från alla anspråk, skador och skador av alla slag, avslöjade och hemlig, känd och okänd, misstänkt och oanade, som uppstår ur tvister eller webbplatsen.

14. Allmänna villkor

Dessa villkor kan inte överföras, tilldelas eller underlicensieras av dig förutom med vårt förhandsgodkännande, men vi kan överföra eller tilldela dem utan begränsningar.

Som det används i dessa villkor är termen “inklusive” illustrativ och utan begränsning.

Dessa villkor, som kan komma att ändras, utgör hela avtalet mellan dig och oss, och det ersätter alla tidigare avtal mellan oss.

Om detta avtal är översatt och verkställt på något annat språk än engelska och det finns en konflikt mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen ha företräde framför de olika versionerna.

Vår underlåtenhet att agera på någon bestämmelse i dessa villkor i förhållande till 6.1 kommer inte att tolkas som en friskrivning från någon bestämmelse eller rättighet.

Om något av dessa villkor fastställs vara ogiltigt eller omöjligt att verkställa enligt lagen, kommer de ogiltiga och icke verkställbara villkoren att ersättas och tas över av en giltig, verkställbar, som nära överensstämmer med syftet med den ursprungliga avsikten.

Inget av dessa villkor är avsett att ge någon tredje part rättigheter eller gottgörelse.

Du samtycker till att ta emot meddelanden från oss via vanlig post, e-post eller inlägg på webbplatsen.

Sektionsrubrikerna i dessa villkor har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt.

15. Ändring av dessa villkor

Ändring av dessa villkor kan utföras av oss när som helst genom att publicera ändrade villkor på webbplatsen.

Du samtycker till att din användning av denna webbplats efter en sådan ändring kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar oavsett om du läser dem eller inte.