Warunki usługi - AnyDownloader

Warunki usługi

Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszymi warunkami naszej usługi przed skorzystaniem z tej Witryny. Warunki użytkowania mają zastosowanie bez ograniczeń do tych stron internetowych:

anydownloader.com

Niniejsze warunki zawarte w niniejszym dokumencie regulują korzystanie z witryny i przedstawiają informacje o usługach świadczonych na stronach internetowych firmy, bez ograniczeń do niniejszej Witryny i wszystkich warunków, w tym („my” lub „nas”) lub („Witryna internetowa”).

Niniejsze warunki stanowią umowę między Tobą a nami i są wiążące w zakresie korzystania z tego zasobu internetowego. Decydując się na korzystanie z tej usługi poprzez odwiedzanie, uzyskiwanie dostępu, surfowanie i/lub dołączanie (łącznie „korzystanie”) z Witryny, jednoznacznie zgadzasz się i akceptujesz przestrzeganie postanowień niniejszych warunków. Zgadzasz się, że terminy „ty” lub „twój” użyte w tym dokumencie odnoszą się do ciebie i każdego podmiotu, który reprezentujesz, w tym twoich przedstawicieli, cesjonariuszy i podmiotów stowarzyszonych, następców prawnych oraz wszelkich urządzeń używanych w tym zakresie. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania, prosimy o opuszczenie Witryny teraz i zaprzestanie korzystania z niej od teraz.

1. Kwalifikowalność

Niniejsza witryna internetowa jest dostępna dla użytkowników w wieku osiemnastu (18) lat i starszych. Jedynym wyjątkiem od wymogu dotyczącego wieku jest sytuacja, w której wiek większości użytkowników przekracza osiemnaście (18) lat i oczekuje się, że będziesz mieć co najmniej wiek większości w Twojej jurysdykcji. Tam, gdzie jest to zabronione przez prawo, korzystanie z tej Witryny jest niedozwolone.

Sekcja 2 tego dokumentu określa warunki użytkowania, które mają kierować Udzielaniem praw do korzystania z tej Witryny. Dlatego potwierdzasz i zgadzasz się co do adekwatności rozważań podanych w niniejszym dokumencie.

2. Przyznanie użytkowania

Przyznanie użytkowania zapewnia niewyłączne prawo do korzystania z Witryny. Ograniczenie dostępu obejmuje niepubliczne wyświetlanie i korzystanie z Witryny, jak również jej treści, i podlega tutaj ograniczonemu korzystaniu z Witryny na komputerze lub innych urządzeniach do przeglądania, zgodnie z niniejszymi warunkami. Przyznanie użytkowania daje dostęp do korzystania z Witryny wyłącznie do potrzeb osobistych i niekomercyjnych.

Akceptując te warunki, zgadzasz się, abyśmy mogli anulować Twoją zgodę na użytkowanie bez uprzedniego powiadomienia. Po wypowiedzeniu zgadzasz się, że nie jesteśmy zobowiązani do dezaktywacji lub usunięcia Twojego konta, zablokowania Twojego adresu e-mail i/lub adresów IP lub uniemożliwienia Ci korzystania z Witryny i/lub usunięcia i/lub usunięcia jakichkolwiek Materiałów przesłanych przez użytkownika opisanych jako śledzić. Nie będziesz korzystać ani próbować korzystać z Witryny po wygaśnięciu prawa do użytkowania. Z zastrzeżeniem niniejszej umowy, przyznanie użytkownikowi prawa do korzystania z Witryny wygasa po rozwiązaniu umowy, podczas gdy wszystkie inne części niniejszych Warunków pozostają ważne. Wyraźnie przyznajesz, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zakończenie przyznania Ci prawa do korzystania z tej Witryny.

3. Własność intelektualna

Zawartość tej Witryny, w tym tekst, zdjęcia, obrazy graficzne, filmy, muzyka i oprogramowanie, nie wyłączając zawartych w niej skryptów, znaków towarowych, logo i znaków usługowych (łącznie „Materiały zastrzeżone”), ale z wyłączeniem Materiałów przesłanych przez Użytkownika i Informacji osób trzecich jest naszą własnością na mocy prawa własności i/lub licencji. Wszystkie Materiały Własności w tej Witrynie podlegają prawom autorskim, znakom towarowym i/lub innym odpowiednim prawom w ramach odpowiednich jurysdykcji w ramach prawa krajowego, zagranicznego i międzynarodowego. Dlatego w kontekście Materiałów Własności zastrzegamy sobie wszelkie prawa!

Jedynymi wyjątkami są, o ile jest to wyraźnie dozwolone, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, dystrybucja i nigdy nie uczestniczenie w przekazywaniu lub sprzedaży, kopiowanie lub powielanie Treści w jakikolwiek sposób w całość lub część.

4. Zgłoszenia użytkowników

Zgadzasz się, że Zgłoszenia Użytkownika nie zawsze mogą zostać wycofane i zgadzasz się, że wszelkie dane osobowe ujawnione w Zgłoszeniach Użytkownika mogą pomóc Cię zidentyfikować, a także zabezpieczasz nas przed wszelkim naruszeniem poufności wynikającym z Twoich Zgłoszeń Użytkownika. Wyraźnie potwierdzasz swoją odpowiedzialność za wszelkie i/lub wszystkie materiały przesłane przez Ciebie do tej Witryny, w tym pliki dźwiękowe, które tworzysz, modyfikujesz, przesyłasz lub pobierasz za pośrednictwem Witryny (łącznie „Materiały przesłane przez użytkownika”). Przyjmujesz również odpowiedzialność za przesyłanie, przesyłanie i tworzenie lub modyfikowanie Treści w Witrynie.

Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszystkie lub wszystkie konsekwencje przesłanych przez Ciebie Materiałów użytkownika wynikających z przesyłania, przesyłania, modyfikowania, przesyłania, tworzenia lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Materiałów przesyłanych przez Użytkownika. Potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz w odniesieniu do wszystkich swoich Zgłoszeń użytkownika, że:

 • Zgadzasz się nie publikować ani nie zezwalać na wykorzystywanie swojego dostępu do publikowania treści o charakterze jednoznacznie seksualnym;
 • Jesteś upoważnionym właścicielem posiadającym licencje, zezwolenia, prawa lub zgody na legalne użytkowanie i upoważniasz nas do korzystania ze wszystkich informacji zawartych w Twoich materiałach przesłanych przez użytkownika, w tym znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych lub innych praw własności zgodnie z zastosowaniami określonymi w warunkach do użytku w tej Witrynie;
 • Zgadzasz się zezwolić nam na wykorzystanie informacji o każdej możliwej do zidentyfikowania osobie, które przesłałeś za pomocą Materiałów przesłanych przez użytkownika do Witryny, zgodnie z określonym celem Witryny, jak wyraźnie określono w niniejszych Warunkach i witrynach internetowych.

Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się nie przesyłać, przesyłać, tworzyć, przesyłać, modyfikować ani angażować się w materiały, które:

 • są wulgarne, obsceniczne, nielegalne, zniesławiające, niezgodne z prawem, oszukańcze, oszczercze, szkodliwe, napastliwe, obraźliwe, zawierające groźby, nienawistne, naruszające prawa do prywatności lub wizerunku, obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym, podżegające lub w inny sposób nieodpowiednie, o których decydujemy według naszego wyłącznego uznania;
 • Jest chroniony prawami autorskimi, chroniony tajemnicą przemysłową lub przepisami dotyczącymi znaków towarowych lub w każdym przypadku podlega restrykcyjnym prawom osób trzecich, w tym prawom do ochrony i ekspozycji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jesteś właścicielem takich praw lub masz wyraźną zgodę prawowitego właściciela na prezentację materiału i że przyznajesz nam wszelkie przyznane ci prawa;
 • Nienadające się do użytku w naszej Witrynie, ponieważ zawierają działania niezgodne z prawem, mogące spowodować obrażenia fizyczne lub krzywdę innych osób oraz zachęcają do okrucieństwa wobec zwierząt;
 • Wymyślałyby, pomagały lub dostarczały instrukcji dotyczących agresji wobec przestępców, naruszenia praw którejkolwiek ze stron lub w inny sposób powodowałyby odpowiedzialność lub naruszały lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe przepisy;
 • Jest to fałszywe przedstawienie faktów i podszywanie się pod inne osoby oraz zawiera fałszywą tożsamość osób i może mieć wpływ na nasz cel i uczciwość; lub
 • Nie jest zamówiony ani nie jest autoryzowany do reklamy, promocji, „spamu” ani innego rodzaju namawiania.

Gwarantujesz własność wszystkich praw, uprawnień i upoważnień niezbędnych do przyznania praw przyznanych w niniejszym dokumencie do Materiałów użytkownika. Wyraźnie oświadczasz i zapewniasz, że posiadasz tytuł własności do Materiałów Użytkownika, że ​​jesteś upoważniony do uzyskiwania dostępu, przesyłania, modyfikowania, przesyłania, tworzenia lub udostępniania Materiałów Użytkownika w Witrynie oraz że przesyłanie Materiałów Użytkownika nie naruszy żadnych praw drugiej strony lub twoich zobowiązań umownych wobec innych stron.

Nie deklarujemy żadnego tytułu ani władzy nad materiałami przesłanymi przez użytkownika lub treściami osób trzecich. Zewnętrzny licencjodawca lub ty, jeśli ma to zastosowanie, zastrzegasz sobie wszelkie prawa autorskie do materiałów przesłanych przez użytkownika i przyjmujesz odpowiedzialność za właściwą ochronę tych praw. Bez przeszkód udzielasz nam niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, nieodpłatnego, nieodwołalnego, wieczystego, podlegającego podlicencjonowaniu prawa do powielania, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, dystrybucji, adaptacji, publikowania, modyfikowania, tłumaczenia i wykorzystywania w inny sposób Materiałów przesłanych przez użytkownika w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w jakimkolwiek użyciu rozważanym przez Witrynę zgodnie z niniejszymi Warunkami. Możesz również na zawsze odłożyć na bok i spowodować zrzeczenie się wobec nas i któregokolwiek z naszych użytkowników wszelkich oskarżeń i sporów dotyczących praw osobistych lub przypisania dotyczących Materiałów użytkownika.

Potwierdzasz, że mamy wyłączne prawo do odmowy publikowania, usuwania lub blokowania dostępu do dowolnych Materiałów przesłanych przez użytkownika, jeśli uznamy to za stosowne lub bez żadnego powodu, i możemy to zrobić za radą lub bez niej.

Wyraźnie, bez ograniczania innych postanowień dotyczących odszkodowań zawartych w niniejszym dokumencie, zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, pozwami lub postępowaniami sądowymi przeciwko nam przez jakąkolwiek stronę trzecią, która twierdzi, że Twoje Materiały przesłane przez użytkownika lub korzystanie z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków narusza lub nadużycia prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej lub narusza obowiązujące prawo, a ty będziesz chronić nas przed wszelkimi szkodami przeciwko nam oraz uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i innymi kosztami poniesionymi przez nas w związku z takim roszczeniem, żądaniem, sporem sądowym lub postępowaniem.

5. Zawartość Serwisu

Nie przyznajemy się do żadnej władzy ani kontroli nad informacjami osób trzecich. Osoby trzecie zastrzegają sobie wszelkie prawa do Treści osób trzecich i mają obowiązek obrony swoich praw we właściwy sposób.

Zgadzasz się, że korzystając z Witryny, będziesz pokazywać Treści z różnych źródeł, w tym informacje udostępniane przez innych użytkowników, strony, usługi oraz za pomocą automatyzacji lub innych technik (łącznie „Treści stron trzecich”), nad którymi nie mamy kontroli nad Twoimi działaniami i nie ponoszą odpowiedzialności za Treści osób trzecich. Przyjmujesz również do wiadomości, że możesz być narażony na niedokładne, nieprzyzwoite, obraźliwe lub w inny sposób niedopuszczalne Treści, które mogą zaszkodzić Twojemu komputerowi i, bez ograniczania innych postanowień dotyczących ograniczenia odpowiedzialności zawartych w niniejszym dokumencie, przyznajesz się do zrzeczenia się wszelkich prawnych lub słusznych praw lub środków prawnych przeciwko nam w tym zakresie.

Przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za oglądanie Witryny pod kątem nieodpowiednich treści lub zachowań. Za każdym razem, gdy zdecydujemy się, według naszego wyłącznego uznania, obserwować takie Treści, nie ponosimy odpowiedzialności za takie Treści i nie jest naszym obowiązkiem modyfikowanie ani usuwanie takich informacji (w tym Materiałów przesłanych przez Użytkownika i Treści osób trzecich). Nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych osób przesyłających takie informacje (w tym Materiały przesłane przez użytkowników i Treści osób trzecich).

Przyjmujesz do wiadomości, że mamy wyłączne prawo do odmowy publikacji, usunięcia lub zablokowania dostępu do jakiejkolwiek Treści z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu, z ostrzeżeniem lub bez.

Bez uszczerbku dla poniższych postanowień dotyczących ograniczeń odpowiedzialności i zrzeczenia się gwarancji, wszystkie Materiały (w tym Materiały przesłane przez Użytkownika i Materiały Osób Trzecich) w Witrynie są dostępne „TAK JAK JEST” wyłącznie do Twojej wiedzy i użytku osobistego, a Ty potwierdzasz, że nie używać, kopiować, powielać, przesyłać, rozpowszechniać, wyświetlać, nadawać, sprzedawać, udzielać licencji ani w inny sposób wykorzystywać Treści do jakichkolwiek innych celów bez pisemnej zgody licencjodawców lub odpowiednich właścicieli Treści.

6. Zachowanie użytkownika

Wyraźnie zezwalasz nam na monitorowanie, dokumentowanie i przechowywanie historii Twoich działań w Witrynie.

Zgadzasz się i gwarantujesz, że cała Treść, którą nam przekazałeś, jest poprawna i aktualna oraz że jesteś właścicielem praw autorskich z uprawnieniami do (i) wyrażenia zgody na niniejsze Warunki (ii) dostarczenia nam Materiałów przesłanych przez użytkownika oraz (iii) masz upoważnienie do działania na podstawie niniejszych Warunków.

Jako wymóg korzystania z Witryny:

 • Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w celu zgodnym z prawem. Nie będziesz go używać w jakikolwiek sposób, który narusza niniejsze Warunki;
 • Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie Twoje Materiały przesłane przez użytkownika są prawnie Twoją własnością oraz że jesteś właścicielem i upoważniony do udostępniania ich nam i korzystania z nich w Witrynie lub za jej pośrednictwem;
 • Zgadzasz się nie angażować w działania związane z inżynierią wsteczną w jakiejkolwiek części Witryny;
 • Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie działania i zaniechania, które mają miejsce podczas korzystania z Witryny;
 • Użytkownik potwierdza, że ​​nie fałszuje nagłówków ani w inny sposób nie manipuluje identyfikatorami w celu ukrycia źródła przesyłanych treści;
 • Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych;
 • Zgadzasz się nie narażać Witryny na odpowiedzialność karną lub cywilną w związku z korzystaniem z Witryny;
 • Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które nakładają lub mogą nakładać, według naszego wyłącznego osądu, znaczne irracjonalne obciążenie naszej bazy technologicznej lub w inny sposób nakładać ekstremalne wymagania na jej zasoby;
 • Zgadzasz się nie łączyć, publikować ani w inny sposób przesyłać do witryny żadnych materiałów, które narażają ją na działanie wirusów lub oprogramowania w celu zniszczenia, przerwania, spowolnienia lub obserwowania działań Witryny;
 • Zgadzasz się, że licencjonowanie, sublicencjonowanie, sprzedaż, odsprzedaż, cedowanie, przekazywanie, dystrybucja lub inne komercyjne wykorzystywanie Witryny za pośrednictwem przesyłanych przez Ciebie Treści narusza niniejsze warunki;
 • Użytkownik wyraża zgodę na powstrzymanie się od korzystania ze zautomatyzowanych środków, takich jak roboty indeksujące, narzędzia do eksploracji danych lub roboty do pobierania, monitorowania lub wykorzystywania danych lub Treści z Witryny;
 • Zgadzasz się nie obchodzić, nie wyłączać ani w żaden inny sposób nie utrudniać funkcji Witryny związanych z bezpieczeństwem ani zapobiegać lub ograniczać używania lub kopiowania jakichkolwiek informacji, które nakładają ograniczenia na sprawne działanie Witryny lub informacji w niej zawartych;
 • Zgadzasz się nie naruszać niniejszych warunków w celu „ramkowania” lub „dublowania” Witryny i zgadzasz się tego nie robić; oraz
 • Zgadzasz się nie „prześladować” ani nie atakować nikogo w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Mamy swobodę podejmowania uzasadnionych działań przeciwko dowolnemu klientowi w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków, w tym zmian powszechnych, karnych i nakazowych oraz w celu uniemożliwienia stronie winnej korzystania z Witryny. Niezatwierdzone korzystanie z Witryny i naszych platform PC szkodzi niniejszym Warunkom, w tym materialnym uniwersalnym, zewnętrznym i domowym przepisom i wytycznym kryminalnym i powszechnym.

Po wyrażeniu zgody na zaprzestanie użytkowania, naruszenie przez użytkownika niniejszych warunków oraz postanowień niniejszego punktu 6 będzie podlegać karze umownej w wysokości dziesięciu tysięcy dolarów (10 000 USD) za każde naruszenie. Jeśli Twoje naruszenie skutkuje podjęciem kroków prawnych (przeciwko Tobie lub nam przez jakąkolwiek stronę), w tym fizyczną lub psychiczną szkodą dla dowolnej strony, będziesz podlegać karze umownej w wysokości stu pięćdziesięciu tysięcy dolarów (150 000 USD) za każde naruszenie. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia takiego roszczenia lub jego części na inną stronę poszkodowaną w związku z Twoim działaniem. Te kary umowne nie są karą, ale próbą logicznego dochodzenia przez Strony zadośćuczynienia współmiernego do takiego naruszenia. W związku z tym zgadzasz się, że kwota odszkodowania jest minimalna i że jeśli rzeczywiste szkody są większe, będziesz odpowiedzialny za wyższą kwotę.

7. Usługi w Serwisie

Nie przechowujemy ani nie przechowujemy żadnych Materiałów przesłanych przez użytkowników dłużej niż przez okres przejściowy, aby dać użytkownikom możliwość pobrania ich Treści.

Potwierdzasz, że Witryna jest wyszukiwarką i narzędziem ogólnego przeznaczenia. Oczywiście, ale bez ograniczeń, umożliwia przeszukiwanie wielu stron internetowych w poszukiwaniu muzyki. Ponadto jest to narzędzie ogólnego przeznaczenia do pobierania plików audio z filmów i audio z innych zasobów internetowych. W związku z tym zgadzasz się, że Witryna może być używana wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami prawa.

Przyjmujesz do wiadomości, że nie akceptujemy, nie zachęcamy, nie nakłaniamy ani nie zezwalamy na korzystanie z Witryny w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa.

8. Opłaty

Przyjmujesz do wiadomości, że nie będziesz uprawniony do zwrotu jakiejkolwiek części wydatków, jeśli w dowolnym momencie odmówimy Ci prawa do korzystania z Witryny z powodu naruszenia niniejszych Warunków.

Ty również potwierdzasz i zgadzasz się, że zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za nasze usługi w całości lub w części i według naszego wyłącznego uznania zmiana naszych opłat, jakie uznamy za stosowne.

We wszystkich innych aspektach potwierdzasz, że dodatkowe zasady regulują takie opłaty, warunki, warunki lub umowy zamieszczone w Witrynie i/lub wymagane przez agenta sprzedaży/firmę przetwarzającą płatności, wraz z okresowymi zmianami.

9. Polityka prywatności

Mamy prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli uznamy to za konieczne, poprzez opublikowanie takich zmian w Witrynie.

Utrzymujemy odrębną Politykę prywatności, a Twoja zgoda na niniejsze Warunki oznacza zgodę na Politykę prywatności. Potwierdzasz również, że żadne inne powiadomienie nie może zostać wysłane do Ciebie o jakichkolwiek zmianach.

Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu takich zmian jest potwierdzeniem akceptacji tych zmian, niezależnie od tego, czy je przeczytałeś.

10. Roszczenia dotyczące praw autorskich

Mamy wyłączne prawo do usuwania wszelkich Treści, które naszym zdaniem naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, i zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z Witryny, jeśli naruszysz te warunki.

Cenimy prawa własności intelektualnej naszych Użytkowników i innych osób. Nie możesz naruszać praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności żadnej ze stron.

POWTÓRZ POLITYKĘ DOTYCZĄCĄ NARUSZENIA. W WYKONYWANIU POLITYKI DOTYCZĄCEJ POWTARZALNYCH NARUSZEŃ PRAW, KAŻDY UŻYTKOWNIK, KTÓRY ZŁOŻYŁ W DOBRYCH INFORMACJACH I SKUTECZNE REKLAMACJE W CIĄGŁYM OKRESIE SZEŚCIOMIESIĘCZNYM, BĘDZIE ANULOWANY DOZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ BEZ OSTRZEŻENIA.

Chociaż nasza witryna nie podlega prawu Stanów Zjednoczonych, zobowiązujemy się do dobrowolnego przestrzegania przepisów tytułu 17, sekcji 512(c)(2) amerykańskiego Kodeksu ustawy Digital Millennium Copyright Act.

Jeśli masz udowodnione dowody, że Twoje materiały chronione prawem autorskim zostały naruszone, w części lub w całości, w Witrynie, prześlij swoje domniemane naruszenie praw autorskich do naszego agenta wyznaczonego do otrzymania powiadomienia. Wyślij e-mail z powiadomieniami na adres [email protected]:

Żadne nieistotne i nieskuteczne powiadomienia nie będą podlegały żadnym działaniom ani odpowiedziom. Odpowiednie powiadomienie o naruszeniu musi zawierać pisemną komunikację z naszym agentem za pośrednictwem adresu i musi zawierać następujące informacje:

 • Twój numer telefonu, adres i, jeśli to możliwe, adres e-mail;
 • Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie, do którego się odwołuje lub jest z nim powiązany materiał, który rzekomo narusza prawa. Podaj adres URL lub wszelkie istotne informacje, które pozwolą nam zlokalizować treść w Internecie lub na Stronie internetowej;
 • Identyfikacja rzekomo naruszonego dzieła chronionego prawem autorskim. Proszę opisać utwór i dołączyć lokalizację lub kopię autoryzowanej wersji utworu;
 • Oświadczenie, że użycie materiału, którego dotyczy problem, jest nieautoryzowane przez Ciebie, Twojego przedstawiciela lub prawo;
 • Każdy elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich lub upoważnionego przedstawiciela; oraz
 • Oświadczenie pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań potwierdzające, że jesteś właścicielem lub jesteś upoważniony do reprezentowania właściciela naruszonego materiału.

Jeśli wynik wyszukiwania w Twojej Witrynie zostanie usunięty w wyniku powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, powinieneś przekazać nam pisemną wiadomość (roszczenie wzajemne) do naszego agenta, która musi zawierać następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail oraz oświadczenie, że wyrażasz zgodę na jurysdykcję sądów pod podanym przez Ciebie adresem;
 • Komentarz pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku błędnej identyfikacji lub pomyłki;
 • Fizyczny lub elektroniczny podpis należący do właściciela praw autorskich lub upoważnionego przedstawiciela;
 • Oświadczenie, że akceptujesz obsługę procesową od domniemanego właściciela praw autorskich lub upoważnionego przedstawiciela;
 • Identyfikacja treści usuniętej lub wyłączonej oraz lokalizacja, w której artykuł pojawił się przed wyłączeniem lub usunięciem.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Ta sekcja ogranicza naszą odpowiedzialność w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szczególne, bezpośrednie, wynikowe, pośrednie lub przykładowe szkody wynikające z jakiejkolwiek części działań użytkownika w Witrynie bez kontroli. Takie szkody wynikające z:

 • Poleganie na jakimkolwiek materiale w Witrynie;
 • Twoja niemożność, użycie lub niewłaściwe użycie Witryny;
 • Zakończenie usługi przez nas; lub
 • Zawieszenie, przerwanie, zmiana, modyfikacja lub całkowite zaprzestanie działania Witryny.

Ograniczenia te dotyczą również szkód poniesionych z powodu innych produktów lub usług reklamowanych lub otrzymanych w związku z Witryną.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na pewne ograniczenia odpowiedzialności. Dlatego w takiej jurysdykcji niektóre z powyższych ograniczeń mogą Cię nie dotyczyć.

Ta Witryna może zawierać informacje lub linki do stron internetowych osób trzecich, które są od nas niezależne. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub politykę prywatności i nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do autentyczności, dokładności lub kompletności informacji zawartych na stronach internetowych osób trzecich. Nie możemy edytować treści stron internetowych osób trzecich. Zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Ciebie ze stron internetowych osób trzecich.

Nie gwarantujemy, że ta Witryna będzie:

 • Bądź terminowy, wolny od błędów, nieprzerwany lub bezpieczny
 • Spełnij swoje oczekiwania lub wymagania
 • Bądź rzetelny i dokładny
 • Poprawić wszelkie błędy w treści.

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez twój system komputerowy, ponieważ wszelkie materiały uzyskane z Witryny są na twoje własne ryzyko i według twojego uznania.

Twoje prawa i środki zaradcze, w przypadku niezadowolenia z Witryny lub jakichkolwiek innych skarg, zostaną rozwiązane poprzez zakończenie korzystania z Witryny. Bez ograniczeń, w żadnym przypadku maksymalna odpowiedzialność z naszej strony wynikająca z korzystania przez użytkownika ze stron internetowych nie przekroczy 100 USD.

12. Spory prawne

Zgadzasz się, że w ramach wynagrodzenia za te warunki zrzekasz się w tym momencie wszelkich praw do poddania nas procesowi przed ławą przysięgłych w przypadku jakiegokolwiek sporu między nami wynikającego z niniejszych warunków. Postanowienie to pozostaje wykonalne nawet w przypadku uchylenia jakichkolwiek innych wymagań określonych w tej sekcji.

Zgadzasz się, że możesz wnosić roszczenia tylko w swoim imieniu, a nie jako członek grupy lub powód.

W przypadku jakichkolwiek roszczeń wniesionych przeciwko nam, wyrażasz zgodę na poddanie się wyłącznej i osobistej jurysdykcji oraz wyłącznej właściwości sądu. W przypadku wszelkich roszczeń, które złożymy przeciwko Tobie.

Zgadzasz się poddać i wyrazić zgodę na wyłączną i osobistą jurysdykcję w określonym miejscu sądu.

13. Odszkodowanie

Zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności i zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym roszczenia osób trzecich i wydatki obejmujące honoraria adwokackie, wynikające z korzystania z Witryny lub naruszenia niniejszych Warunków.

W każdym przypadku, gdy masz spór z jednym lub kilkoma użytkownikami lub stronami trzecimi, w tej chwili zwalniasz nas, naszych pracowników, agentów, funkcjonariuszy i następców prawnych z wszelkich roszczeń, szkód i szkód wszelkiego rodzaju, ujawnionych i nieujawnione, znane i nieznane, podejrzane i niepodejrzewane, wynikające ze sporów lub Serwisu.

14. Warunki ogólne

Niniejsze Warunki nie podlegają przeniesieniu, cesji ani sublicencjonowaniu przez użytkownika, chyba że za naszą uprzednią zgodą, ale możemy przenieść je lub przypisać bez ograniczeń.

Użyty w niniejszych Warunkach termin „w tym” ma charakter ilustracyjny i nie ogranicza.

Niniejsze Warunki, z ewentualnymi zmianami, stanowią całość umowy między Tobą a nami i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między nami.

Jeśli niniejsza umowa zostanie przetłumaczona i zawarta w jakimkolwiek języku innym niż angielski i wystąpi konflikt między tłumaczeniem a wersją angielską, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo przed różnymi wersjami.

Nasze zaniechanie działania w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków odnoszącym się do punktu 6.1 nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa.

Jeśli którekolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne zgodnie z prawem, nieważne i niewykonalne warunki zostaną zastąpione i przejęte przez ważne, wykonalne warunki, które ściśle odpowiadają celowi pierwotnej intencji.

Żaden z tych warunków nie ma na celu przyznania praw ani środków zaradczych osobom trzecim.

Zgadzasz się na otrzymywanie od nas powiadomień zwykłą pocztą, e-mailem lub postami w Witrynie.

Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach nie mają skutków prawnych ani umownych.

15. Modyfikacja niniejszych Warunków

Zmiana niniejszych warunków może zostać przez nas dokonana w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionych warunków w Witrynie.

Zgadzasz się, że korzystanie z tej Witryny po takiej zmianie będzie oznaczać akceptację takich zmian, niezależnie od ich przeczytania lub nie.