Servicevoorwaarden - AnyDownloader

Servicevoorwaarden

Neem de tijd om deze algemene voorwaarden van onze service door te nemen voordat u deze website gebruikt. De gebruiksvoorwaarden zijn zonder beperking van toepassing op deze websites:

elkedownloader.com

Deze voorwaarden hierin bepalen uw gebruik van de website en presenteren informatie over de diensten die op de websites van het bedrijf worden aangeboden, en zonder beperking tot de website hierin en alle voorwaarden inclusief (‘wij’ of ‘ons’) of (‘website’).

Deze algemene voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen u en ons en zijn bindend bij het gebruik van deze online bron. Door uw beslissing om deze faciliteit te gebruiken door de Website te bezoeken, er toegang toe te krijgen, te surfen en/of er lid van te worden (gezamenlijk “gebruiken”), gaat u ondubbelzinnig akkoord en aanvaardt u zich te houden aan de bepalingen van deze voorwaarden. U stemt ermee in dat de termen “u” of “uw” die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar u en elke entiteit die u vertegenwoordigt, inclusief uw vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen, opvolgers en alle apparaten die in dat verband worden gebruikt. Als u het niet eens bent met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, wordt u vriendelijk verzocht de website nu te verlaten en vanaf nu af te zien van het gebruik ervan.

1. Geschiktheid

Deze website staat open voor gebruik door gebruikers van achttien (18) jaar en ouder. De enige uitzondering op de leeftijdsvereiste is wanneer de leeftijd van de meerderheid van de gebruiker ouder is dan achttien (18) jaar en u geacht wordt ten minste de leeftijd te hebben van de meerderjarigheid in uw rechtsgebied. Waar het wettelijk verboden is, is het gebruik van deze website niet toegestaan.

Sectie 2 van dit document stelt de gebruiksvoorwaarden vast om de Toekenning van Gebruik van deze Website te begeleiden. Daarom bevestigt u en stemt u in met de toereikendheid van de hierin gegeven overweging.

2. Toekenning van gebruik

Het verlenen van gebruik geeft u een niet-exclusief recht om de Website te gebruiken. De toegangsbeperking omvat een niet-openbare weergave en gebruik van de website en de inhoud ervan, en hierin onder voorbehoud van beperkt gebruik van de website op uw computer of andere surfapparatuur zoals bepaald in deze voorwaarden. De Gebruiksvergunning geeft u alleen toegang tot het gebruik van de Website voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat we uw verleende gebruikstoestemming zonder voorafgaande kennisgeving kunnen beëindigen. Na de beëindiging accepteert u dat wij niet verplicht zijn uw account te deactiveren of te verwijderen, uw e-mail- en/of IP-adressen te blokkeren of te voorkomen dat u de website gebruikt en/of uw gebruikersinzendingen, beschreven als volgen. U zult de Website niet gebruiken of proberen te gebruiken bij beëindiging van uw gebruiksrecht. Behoudens deze overeenkomst, zal de toekenning van uw recht om de Website te gebruiken van kracht worden bij beëindiging, terwijl alle andere delen van deze Voorwaarden geldig blijven. U erkent uitdrukkelijk onze niet-verantwoordelijkheid jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toestemming voor het gebruik van deze website.

3. Intellectueel eigendom

De inhoud op deze website, inclusief tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, video’s, muziek en software, en niet exclusief scripts, handelsmerken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk “eigen materiaal”), maar niet inclusief inzendingen van gebruikers en informatie van derden is ons eigendom door eigendom en/of licentie. Alle Eigendomsmaterialen op deze Website zijn onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken en/of andere relevante rechtenwetten binnen toepasselijke rechtsgebieden binnen binnenlandse, buitenlandse en internationale wetten. Daarom behouden wij ons in het kader van Eigendomsmaterialen alle rechten voor!

De enige uitsluiting is, zoals anderszins expliciet toegestaan, dat u erkent dat het verboden is om de Inhoud te kopiëren, wijzigen, verzenden, publiceren, distribueren en nooit deel te nemen aan de overdracht of verkoop van, een kopie te maken van of te reproduceren op enigerlei wijze in geheel of gedeeltelijk.

4. Inzendingen van gebruikers

U stemt ermee in dat Gebruikersinzendingen niet altijd kunnen worden ingetrokken, en u stemt ermee in dat alle persoonlijke informatie die u in Gebruikersinzending hebt bekendgemaakt, kan helpen om u te identificeren, en u vrijwaart ons van elke schending van de vertrouwelijkheid die voortvloeit uit uw Gebruikersinzending. U erkent uitdrukkelijk uw verantwoordelijkheid voor alle materialen die door u op deze website zijn geüpload, inclusief geluidsbestanden die u maakt, wijzigt, verzendt of downloadt via de website (gezamenlijk “Gebruikersinzendingen”). U neemt ook de verantwoordelijkheid voor het indienen, verzenden en creëren of wijzigen van uw inhoud op de website.

U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor enige of alle gevolgen van uw Gebruikersinzendingen die voortvloeien uit het uploaden, indienen, wijzigen, verzenden, creëren of anderszins, zoals u beschikbaar hebt gesteld via Gebruikersinzendingen. U bevestigt, verklaart en garandeert met betrekking tot al uw Gebruikersinzendingen dat:

 • U stemt ermee in om geen inhoud te plaatsen of toe te staan ​​dat uw toegang wordt gebruikt om inhoud te plaatsen die seksueel expliciet van aard is;
 • U bent de geautoriseerde eigenaar met licenties, toestemmingen, rechten of toestemmingen voor legaal gebruik en geeft ons de bevoegdheid om alle informatie te gebruiken zoals vervat in uw Gebruikersinzendingen, inclusief handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten volgens het gebruik zoals bepaald in de voorwaarden van gebruik voor deze website;
 • U gaat ermee akkoord dat wij de informatie over elke identificeerbare persoon die u via uw Gebruikersinzending op de Website hebt geüpload, mogen gebruiken in overeenstemming met het vastgestelde doel van de Website, zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden en websites.

U erkent verder en stemt ermee in geen materiaal te uploaden, in te dienen, te creëren, over te dragen, te wijzigen of erbij betrokken te zijn dat:

 • Is vulgair, obsceen, illegaal, lasterlijk, onwettig, frauduleus, smadelijk, schadelijk, intimiderend, beledigend, bedreigend, hatelijk, inbreuk makend op privacy of publiciteitsrechten, racistisch of etnisch beledigend, opruiend of anderszins ongeschikt om naar eigen goeddunken te beslissen;
 • Onder auteursrechtelijke bescherming valt, wordt beveiligd door wetgeving inzake bedrijfsgeheimen of handelsmerken, of in ieder geval onderhevig is aan beperkende rechten van buitenstaanders, waaronder beschermings- en blootstellingsrechten, behalve als u de eigenaar bent van dergelijke rechten of uitdrukkelijke toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar om het materiaal te presenteren en dat u ons alle aan u verleende rechten toestaat;
 • Ongeschikt voor gebruik op onze website omdat het illegale activiteiten bevat, lichamelijk letsel of schade aan anderen kan toebrengen en wreedheid tegen dieren aanmoedigt;
 • Instructies zou verzinnen, assisteren of geven voor agressie tegen criminelen, een schending van de rechten van een partij, of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of inbreuk zou maken op lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving;
 • Het is een verkeerde voorstelling van feiten en imiteert anderen en bevat de valse identiteit van personen en kan ons doel en onze integriteit aantasten; of
 • Het is niet gevraagd of niet geautoriseerd voor reclame, promotie, “spam” of enig ander soort verzoek.

U garandeert het eigendom van alle rechten, macht en autoriteit die nodig zijn om de hierin verleende rechten aan Gebruikersinzendingen te verlenen. U geeft uitdrukkelijk aan en zorgt ervoor dat u de titel bezit van de Gebruikersinzendingen dat u gemachtigd bent om de Gebruikersinzendingen op de Website te openen, te uploaden, te wijzigen, te verzenden, te creëren of beschikbaar te maken, en dat het uploaden van de Gebruikersinzendingen geen inbreuk zal maken op enige rechten van andere partijen of uw contractuele verplichtingen jegens andere partijen.

We verklaren geen titel of autoriteit over inzendingen van gebruikers of inhoud van derden. Een externe licentiegever of u, indien van toepassing, behoudt zich alle auteursrechten voor op Gebruikersinzendingen en u neemt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van die rechten als gepast. Zonder belemmering verleent u ons een niet-exclusief, wereldwijd, royalty-vrij, niet-opzegbaar, eeuwigdurend, sublicentieerbaar recht om Gebruikersinzendingen te reproduceren, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te distribueren, aan te passen, te publiceren, te wijzigen, te vertalen en anderszins te exploiteren voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot elk gebruik dat door de website onder deze voorwaarden wordt overwogen. U legt ook voor altijd alle beschuldigingen en beweringen van morele rechten of toeschrijving met betrekking tot Gebruikersinzendingen terzijde en zorgt ervoor dat u afstand doet van ons en al onze gebruikers.

U bevestigt dat wij naar eigen goeddunken kunnen weigeren een Gebruikersinzending te publiceren, te verwijderen of de toegang tot een Gebruikersinzending te blokkeren, zoals wij passend achten, of zonder enige reden, en wij kunnen dit doen met of zonder advies aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in, zonder de andere vrijwaringsbepalingen hierin te beperken, om ons schadeloos te stellen in elke claim, eis, rechtszaak of gerechtelijke procedure tegen ons door een derde partij die beweert dat uw Gebruikersinzendingen of gebruik van de Website in strijd zijn met deze Voorwaarden in strijd zijn met of misbruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of in strijd is met de toepasselijke wetgeving en u zult ons beschermen voor alle schade tegen ons en redelijke advocaatkosten en andere kosten die door ons zijn gemaakt in verband met een dergelijke claim, eis, rechtszaak of procedure.

5. Inhoud op de Website

We beweren geen autoriteit of controle te hebben over informatie van derden. Derden behouden zich alle rechten op Inhoud van Derden voor en zij hebben de verantwoordelijkheid om hun rechten naar behoren te verdedigen.

U stemt ermee in dat u door gebruik te maken van de Website Inhoud te zien krijgt van verschillende bronnen, waaronder informatie die beschikbaar is gesteld door andere gebruikers, partijen, diensten en via automatisering of andere technieken (gezamenlijk “Inhoud van derden”) dat wij geen controle hebben over uw activiteiten en zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud van derden. U erkent ook dat u mogelijk wordt blootgesteld aan onnauwkeurige, onfatsoenlijke, beledigende of anderszins onaanvaardbare inhoud die schadelijk kan zijn voor uw computer en, zonder de andere bepalingen inzake beperking van aansprakelijkheid hierin te beperken, geeft u toe dat u zich overgeeft en doet u daarmee afstand van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen tegen ons dienaangaande.

U erkent dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het bekijken van de Website voor ongepaste Inhoud of gedrag. Wanneer we er naar eigen goeddunken voor kiezen om dergelijke inhoud te observeren, nemen we geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud en is het niet onze plicht om dergelijke informatie (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) te wijzigen of te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de actie van anderen die dergelijke informatie uploaden (inclusief inzendingen van gebruikers en inhoud van derden).

U geeft toe dat we naar eigen goeddunken kunnen weigeren om inhoud te publiceren, te verwijderen of de toegang tot enige inhoud te blokkeren, om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder waarschuwing.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen hieronder over beperkingen van aansprakelijkheid en disclaimers van garanties, is alle Materialen (inclusief Gebruikersinzendingen en Materialen van Derden) op de Website alleen voor u beschikbaar “AS-IS” voor uw kennis en persoonlijk gebruik en u bevestigt dat u dit niet zult doen. de Inhoud gebruiken, kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, weergeven, uitzenden, verkopen, in licentie geven of anderszins gebruiken voor welk ander doel dan ook zonder schriftelijke toestemming van de licentiegevers of de respectievelijke eigenaren van de Inhoud.

6. Gebruikersgedrag

U geeft ons uitdrukkelijk toestemming om de geschiedenis van uw acties op de Website te controleren, te documenteren en bij te houden.

U stemt ermee in en garandeert dat alle inhoud die u ons hebt verstrekt correct en actueel is en dat u de eigenaar van de auteursrechten bent met de bevoegdheid om (i) akkoord te gaan met deze voorwaarden (ii) ons de gebruikersinzendingen te verstrekken, en (iii) u hebt de bevoegdheid om op grond van deze Voorwaarden te handelen.

Als vereiste voor uw gebruik van de website:

 • U stemt ermee in de Website alleen voor een wettig doel te gebruiken. U zult het niet gebruiken op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden;
 • U erkent dat al uw Gebruikersinzendingen wettelijk van u zijn en dat u het eigendom en de bevoegdheid hebt om ze aan ons ter beschikking te stellen en ze op of via de Website te gebruiken;
 • U stemt ermee in om op geen enkel deel van de Website deel te nemen aan reverse engineering-activiteiten;
 • U erkent volledig verantwoordelijk te zijn voor alle handelingen en nalatigheden die zich voordoen bij uw gebruik van de Website;
 • U erkent geen kopteksten te vervalsen of anderszins identificatiegegevens te manipuleren om de bron van enige inhoud die u verzendt te verbergen;
 • U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten;
 • U stemt ermee in de website niet bloot te stellen aan strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid bij uw gebruik van de site;
 • U stemt ermee in geen actie te ondernemen die, naar ons eigen oordeel, een aanzienlijk irrationele belasting van onze technologiebasis oplegt of kan opleggen, of anderszins extreme eisen stelt aan haar middelen;
 • U stemt ermee in om geen materiaal naar de site te linken, te plaatsen of anderszins te uploaden dat het blootstelt aan virussen of software om de activiteiten van de website te vernietigen, te onderbreken, te vertragen of te bekijken;
 • U stemt ermee in dat het deze voorwaarden schendt om de Website in licentie te geven, in sublicentie te geven, te verkopen, door te verkopen, toe te wijzen, over te dragen, te distribueren of anderszins commercieel te exploiteren via de Inhoud die u uploadt;
 • U stemt ermee in af te zien van het gebruik van geautomatiseerde middelen zoals crawlers, dataminingtools of robots om gegevens of inhoud van de website te downloaden, te controleren of te gebruiken;
 • U stemt ermee in de beveiligingsfuncties van de Website niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te belemmeren of het gebruik of kopiëren van informatie die beperkingen oplegt aan de goede werking van de Website of de informatie daarop, te voorkomen of te beperken;
 • U stemt ermee in deze voorwaarden niet te schenden om de Website te “framen” of “spiegelen”, en u stemt ermee in dit niet te doen; en
 • U stemt ermee in om niemand op of via de Website te “stalken” of anderszins aan te vallen.

Het staat ons vrij om legitieme maatregelen te nemen tegen elke klant voor elke inbreuk op deze voorwaarden, inclusief algemene, strafrechtelijke en gerechtelijke wijzigingen, en om te voorkomen dat de schuldige partij het gebruik van de website claimt. Niet-goedgekeurd gebruik van de website en onze pc-frameworks schaadt deze voorwaarden, inclusief materiële universele, externe en huishoudelijke strafrechtelijke en gemeenschappelijke wetten en richtlijnen.

Naast het verlenen van beëindiging van het gebruik, zal uw schending van deze voorwaarden en de bepalingen van dit artikel 6 worden onderworpen aan een schadevergoeding van tienduizend dollar ($ 10.000) per overtreding. Als uw inbreuk leidt tot juridische stappen (hetzij tegen u of tegen ons door een partij), inclusief fysieke of psychologische schade aan een partij, zult u bij elke inbreuk een schadevergoeding van honderdvijftigduizend dollar ($ 150.000) moeten betalen. We behouden ons het recht voor om een ​​dergelijke claim of een deel ervan over te dragen aan een andere benadeelde partij met betrekking tot uw actie. Deze forfaitaire schadevergoeding is geen boete, maar een poging van de Partijen om logischerwijs genoegdoening te zoeken die evenredig is aan een dergelijke overtreding. Daarom stemt u ermee in dat het schadevergoedingsbedrag een minimum is en dat als de werkelijke schade hoger is, u aansprakelijk bent voor het hogere bedrag.

7. Diensten op de Website

We bewaren of bewaren Gebruikersinzendingen niet langer dan een tijdelijke periode om gebruikers de kans te geven hun inhoud te downloaden.

U bevestigt dat de Website een zoekmachine en tool voor algemeen gebruik is. Het is duidelijk, maar zonder beperking, dat het mogelijk is om op meerdere websites naar muziek te zoeken. Bovendien is het een algemene tool voor het downloaden van audiobestanden van video’s en audio van andere internetbronnen. Daarom gaat u ermee akkoord dat de Website alleen mag worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden en de geldende wetten.

U erkent dat we het gebruik van de website op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving niet goedkeuren, aanmoedigen, aanzetten of toestaan.

8. Kosten

U erkent dat u geen recht heeft op restitutie van enig deel van uw uitgaven als wij uw rechten om de website te gebruiken op enig moment beëindigen vanwege een schending van deze voorwaarden.

U bevestigt ook en stemt ermee in dat wij ons het recht voorbehouden om onze diensten geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen, en dat het naar ons eigen goeddunken is om onze vergoedingen naar eigen goeddunken te wijzigen.

In alle andere opzichten bevestigt u dat aanvullende regels van toepassing zijn op dergelijke vergoedingen, voorwaarden of overeenkomsten die op de website worden geplaatst en/of worden aangevraagd door een verkoopagent/betalingsverwerkingsbedrijf, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

9. Privacybeleid

We hebben het recht om het privacybeleid te herzien  als we dat nodig achten door dergelijke wijzigingen op de website te plaatsen.

We hanteren een afzonderlijk privacybeleid en uw instemming met deze voorwaarden betekent instemming met het privacybeleid. En u bevestigt dat er geen andere kennisgeving aan u mag worden gedaan over eventuele wijzigingen.

Uw voortgezet gebruik van de site na dergelijke wijzigingen is een bevestiging van uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen, ongeacht of u ze leest.

10. Auteursrechtclaims

We hebben het recht om inhoud te verwijderen waarvan we denken dat deze de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt, en we behouden ons het recht voor om uw gebruik van de website te beëindigen als u deze voorwaarden schendt.

We waarderen de intellectuele eigendomsrechten van onze Gebruikers en anderen. U mag het auteursrecht, het handelsmerk of andere eigendomsrechten van geen enkele partij schenden.

HERHAAL INBREUKBELEID. TER HANDHAVING VAN HERHAALDELIJK INBREUKSCHRIJVEND BELEID, ZAL ELKE GEBRUIKER VOOR WIE MATERIAAL DRIE TE GOED TROUW EN EFFECTIEVE KLACHTEN HAD IN EEN AANEENGESLOTEN PERIODE VAN ZES MAANDEN, DE TOEGANG VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZONDER WAARSCHUWING GEANNULEERD WORDEN.

Hoewel onze site niet onderworpen is aan de wetten van de Verenigde Staten, verplichten we ons ertoe vrijwillig te voldoen aan Titel 17, Sectie 512(c)(2) van de Amerikaanse Code van de Digital Millennium Copyright Act.

Als u bewijs heeft dat er inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal, geheel of gedeeltelijk, op de Website, stuurt u uw beweerde inbreuk op het auteursrecht door naar onze agent die is aangewezen om uw melding te ontvangen. Stuur uw e-mailmeldingen naar [email protected]:

Alle irrelevante en ineffectieve kennisgevingen zullen daarop geen actie of reactie ontvangen. Een relevante kennisgeving van inbreuk moet via het adres schriftelijk aan onze agent worden meegedeeld en moet het volgende bevatten:

 • Uw telefoonnummer, adres en, indien mogelijk, uw e-mailadres;
 • Identificatie van het materiaal waarop vermeend inbreuk is gemaakt, waarnaar wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen naar de inhoud waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt. Geef een URL of substantiële informatie op zodat we de inhoud op internet of op de website kunnen vinden;
 • Identificatie van het zogenaamd geschonden auteursrechtelijk beschermde werk. Beschrijf het werk en voeg de locatie toe of een kopie van een geautoriseerde versie van het werk;
 • Een verklaring dat het gebruik van het betreffende materiaal niet is geautoriseerd door u, uw vertegenwoordiger of de wet;
 • Elke elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een gemachtigde vertegenwoordiger; en
 • Een verklaring op straffe van meineed om aan te tonen dat u de eigenaar bent of bevoegd bent om de eigenaar van het geschonden materiaal te vertegenwoordigen.

Als het zoekresultaat naar uw website wordt verwijderd op grond van een melding van vermeende beweerde inbreuk op het auteursrecht, moet u ons een schriftelijke mededeling (tegenmelding) aan onze agent sturen, en deze moet het volgende bevatten:

 • Uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en een verklaring dat u akkoord gaat met de jurisdictie van de rechtbanken op het door u opgegeven adres;
 • Een opmerking op straffe van meineed dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van verkeerde identificatie of vergissing;
 • Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een gemachtigde vertegenwoordiger;
 • Een verklaring dat u de betekening van het proces accepteert van de vermeende eigenaar van het auteursrecht of een geautoriseerde agent;
 • Identificatie van de verwijderde of uitgeschakelde inhoud en de locatie waar het artikel verscheen voordat het werd uitgeschakeld of verwijderd.

11. Beperking van aansprakelijkheid

Dit artikel beperkt onze aansprakelijkheid voor zover maximaal toegestaan ​​onder de wet.

Wij zijn niet aansprakelijk voor speciale, directe, gevolg-, indirecte of voorbeeldschade die voortvloeit uit enig deel van uw activiteiten op de website zonder controle. Dergelijke schade die voortvloeit uit:

 • Uw vertrouwen op enig materiaal op de Website;
 • Uw onvermogen, gebruik of misbruik van gebruik van de Website;
 • De beëindiging van de dienstverlening door ons; of
 • De opschorting, onderbreking, wijziging, wijziging of volledige stopzetting van de website.

Deze beperkingen zijn ook van toepassing op schade die is opgelopen als gevolg van andere producten of diensten die worden geadverteerd of ontvangen in verband met de Website.

Sommige jurisdicties staan ​​een beperking van aansprakelijkheid niet toe. Daarom zijn sommige van de voorgaande beperkingen in een dergelijk rechtsgebied mogelijk niet op u van toepassing.

Deze website kan informatie of links bevatten naar websites van derden die onafhankelijk zijn van ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of het privacybeleid en geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de authenticiteit, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op websites van derden. We kunnen de inhoud van websites van derden niet bewerken. U stemt ermee in ons te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.

We kunnen niet garanderen dat deze website:

 • Wees tijdig, foutloos, ononderbroken of veilig
 • Voldoen aan uw verwachtingen of eisen
 • Wees betrouwbaar en nauwkeurig
 • Worden gecorrigeerd van eventuele fouten in de inhoud.

U bent aansprakelijk voor alle schade die door uw computersysteem wordt geleden, aangezien materiaal dat via de website wordt verkregen op eigen risico en discretie is.

Uw rechten en rechtsmiddelen, in het geval van uw ontevredenheid over de website of enige andere grieven, zullen worden opgelost door de beëindiging van uw gebruik van de website. Zonder beperking zal in geen geval de maximale aansprakelijkheid van ons die voortvloeit uit uw gebruik van de websites meer bedragen dan $ 100.

12. Juridische geschillen

U stemt ermee in dat u, als onderdeel van de overweging voor deze voorwaarden, op dit moment afstand doet van elk recht om ons te onderwerpen aan een juryrechtspraak voor enig geschil tussen ons dat voortvloeit uit deze voorwaarden. Deze bepaling blijft afdwingbaar, zelfs in het geval dat wordt afgezien van andere vereisten in deze sectie.

U stemt ermee in dat u alleen claims kunt indienen in uw hoedanigheid en niet als groepslid of eiser.

Voor elke claim die u tegen ons indient, stemt u ermee in zich te onderwerpen aan en in te stemmen met de exclusieve en persoonlijke jurisdictie en de exclusieve locatie van de rechtbank. Voor elke claim die we tegen u indienen.

U stemt ermee in zich te onderwerpen aan en in te stemmen met de exclusieve en persoonlijke jurisdictie in en de specifieke locatie van de rechtbank.

13. Vrijwaring

U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en ons ontelbaar te houden voor alle schade, inclusief claims van derden en kosten van advocaatkosten, voortvloeiend uit uw gebruik van de website of schending van deze voorwaarden.

In elk geval dat u een geschil heeft met een of meer gebruikers of derden, vrijwaart u ons, onze werknemers, agenten, functionarissen en opvolgers op dit moment van alle claims, schade en schade van welke aard dan ook, openbaar gemaakt en geheim, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, voortkomend uit geschillen of de Website.

14. Algemene voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen niet door u worden overgedragen, toegewezen of in sublicentie worden gegeven, behalve met onze voorafgaande toestemming, maar we kunnen ze zonder beperking overdragen of toewijzen.

Zoals gebruikt in deze Voorwaarden, is de term “inclusief” illustratief en zonder beperking.

Deze voorwaarden, zoals gewijzigd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen ons.

Als deze overeenkomst is vertaald en uitgevoerd in een andere taal dan het Engels en er een conflict bestaat tussen de vertaling en de Engelse versie, heeft de Engelse versie voorrang op de verschillende versies.

Ons verzuim om te handelen naar enige bepaling van deze Voorwaarden met betrekking tot 6.1 zal niet worden opgevat als een disclaimer van enige bepaling of recht.

Als wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden volgens de wet ongeldig of niet-afdwingbaar is, zullen de ongeldige en niet-afdwingbare voorwaarden worden vervangen en overgenomen door een geldige, afdwingbare, die nauw aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bedoeling.

Geen van deze voorwaarden is bedoeld om rechten of rechtsmiddelen toe te kennen aan derden.

U stemt ermee in om kennisgevingen van ons te ontvangen via gewone post, e-mail of berichten op de website.

De sectietitels in deze Voorwaarden hebben geen wettelijk of contractueel effect.

15. Wijziging van deze voorwaarden

Wijziging van deze voorwaarden kan op elk moment door ons worden uitgevoerd door gewijzigde voorwaarden op de website te plaatsen.

U stemt ermee in dat uw gebruik van deze website na een dergelijke wijziging inhoudt dat u dergelijke wijzigingen accepteert, ongeacht of u ze leest of niet.