Penafian - AnyDownloader

Penafian

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

  • had atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi.
  • mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan.
  • hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai.
  • mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

Had dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian itu, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan statutori.

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

Sila hubungi Kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan