سلب مسئولیت

تا حد حداکثری که توسط قانون قابل اجرا مجاز است، ما تمام نمایندگی ها، ضمانت ها و شرایط مربوط به وب سایت خود و استفاده از این وب سایت را مستثنی می کنیم. هیچ چیز در این سلب مسئولیت:

  • مسئولیت ما یا شما در قبال مرگ یا آسیب شخصی را محدود یا مستثنی کنید.
  • مسئولیت ما یا شما در قبال کلاهبرداری یا ارائه نادرست متقلبانه را محدود یا مستثنی کنید.
  • هر یک از تعهدات ما یا شما را به هر طریقی که طبق قانون قابل اجرا مجاز نیست محدود کنید.
  • هر یک از تعهدات ما یا شما را که ممکن است طبق قانون قابل اجرا مستثنی نشوند، حذف کنید.

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مسئولیت تعیین‌شده در این بخش و جاهای دیگر این سلب مسئولیت: (الف) مشمول بند قبل است. و (ب) بر کلیه تعهدات ناشی از سلب مسئولیت، از جمله تعهدات ناشی از قرارداد، جرم و نقض وظایف قانونی حاکم است.

تا زمانی که وب سایت و اطلاعات و خدمات موجود در وب سایت به صورت رایگان ارائه می شود، ما مسئولیتی در قبال ضرر و زیان هر ماهیتی نخواهیم داشت.

لطفا در صورت   داشتن هرگونه سوال با ما تماس بگیرید