Disclaimer - AnyDownloader

Disclaimer

Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, hindi namin isinasama ang lahat ng representasyon, warranty at kundisyon na nauugnay sa aming website at sa paggamit ng website na ito. Wala sa disclaimer na ito ang:

  • limitahan o ibukod ang aming o ang iyong pananagutan para sa kamatayan o personal na pinsala.
  • limitahan o ibukod ang aming o ang iyong pananagutan para sa pandaraya o mapanlinlang na misrepresentasyon.
  • limitahan ang alinman sa aming o ang iyong mga pananagutan sa anumang paraan na hindi pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas.
  • ibukod ang alinman sa aming o ang iyong mga pananagutan na maaaring hindi maisama sa ilalim ng naaangkop na batas.

Ang mga limitasyon at pagbabawal sa pananagutan na itinakda sa Seksyon na ito at sa ibang lugar sa disclaimer na ito: (a) ay napapailalim sa naunang talata; at (b) pamahalaan ang lahat ng pananagutan na nagmumula sa ilalim ng disclaimer, kabilang ang mga pananagutan na nagmumula sa kontrata, sa tort at para sa paglabag sa tungkulin ayon sa batas.

Hangga’t ang website at ang impormasyon at mga serbisyo sa website ay ibinigay nang walang bayad, hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala sa anumang kalikasan.

Mangyaring huwag mag-atubiling Makipag-ugnayan sa Amin kung mayroon kang anumang tanong